Hoogte vergoeding bij vergeten aanzegtermijn

7 januari 2015 | Door redactie

Voor tijdelijke contracten van zes maanden of langer die u op of na 1 februari 2015 beëindigt, geldt een wettelijke aanzegtermijn. Vergeet u de werknemer een maand van tevoren schriftelijk te laten weten of u zijn contract verlengt of niet, dan bent u hem een bruto maandsalaris verschuldigd. Onlangs is verduidelijkt hoe u deze vergoeding moet berekenen.

Het uitgangspunt voor het berekenen van de vergoeding bij het vergeten van de aanzegtermijn is het brutoloon per uur x de overeengekomen arbeidsduur per maand. Het gaat hier om het ‘kale’ loon; de vakantiebijslag, eindejaarsuitkering, ploegentoeslagen en overwerkvergoedingen tellen dus niet mee. Bestaat een deel van het loon uit provisie of stukloon, dan moet u dit wel tot de vergoeding rekenen. In dat geval telt u het gemiddelde van de provisie of het stukloon dat de werknemer in de afgelopen 12 maanden heeft ontvangen op bij het brutoloon. Duurde het contract korter dan 12 maanden, dan geldt hiervoor het gemiddelde van de provisie of het stukloon gedurende zijn laatste contract.

Berekening vergoeding voor oproepkrachten

Bij oproepcontracten neemt u voor het bepalen van de arbeidsduur het gemiddelde dat de werknemer heeft gewerkt in de 12 maanden vóór het einde van zijn contract. Duurde het contract korter dan 12 maanden, dan neemt u de gemiddelde arbeidsduur van zijn (laatste) contract als uitgangspunt.
Bij de berekening van de gemiddelde arbeidsduur tellen ziekte- en verlofperioden niet mee. Als de periode dat een werknemer hierdoor niet heeft gewerkt in totaal een maand of langer is, moeten er één of meerdere maanden voorafgaand aan de afgelopen 12 maanden ook worden meegenomen bij het bepalen van de arbeidsduur. Dit kan alleen als de arbeidsovereenkomst langer duurde dan 12 maanden.

Te laat met aanzeggen?

Bent u te laat met aanzeggen, dan bent u een vergoeding naar rato verschuldigd. Laat u bijvoorbeeld twee weken te laat weten dat u het contract van een werknemer niet verlengt, dan bent u hem een salaris verschuldigd van twee weken. Heeft u de werknemer wel laten weten dat u zijn contract verlengt, maar niet onder welke voorwaarden, dan gelden voor het volgende contract dezelfde periode (met een maximum van een jaar) en voorwaarden als het eerdere contract.