Student met bijbaan kan inkomenssteun krijgen via TOFA

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft UWV opdracht gegeven om de tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA) in te voeren. Hierdoor kunnen flexwerkers die minstens € 400 in februari 2020 hebben verdiend in aanmerking komen voor een inkomenssteun van maximaal € 550 bruto per maand over de maanden maart, april en mei als zij hierin door de coronacrisis geen inkomen hebben kunnen behalen. Studenten met een bijbaan kunnen hier dus ook een beroep op doen.

4 juni 2020 | Door redactie

Om het gat op te vangen dat bestaat tussen flexwerkers die wel in aanmerking komen voor WW of de bijstand en flexwerkers die deze niet krijgen heeft minister Koolmees de TOFA geïntroduceerd. Flexwerkers die minstens € 400 in februari 2020 hebben verdiend kunnen hiermee een tegemoetkoming krijgen van maximaal € 550 per maand over de maanden maart, april en mei. Het maximuminkomen over april wordt vastgesteld op € 550 bruto. Mensen die in april meer verdienden, komen niet in aanmerking voor de TOFA. 

Tegemoetkoming is loon voor toeslagen

Bij de TOFA gaat het om een tegemoetkoming in de vorm van brutoloon. Het bedrag van € 550 wordt ook behandeld als loon, is dus belast en vormt ook inkomen voor de toeslagen. Daarnaast gaat het om loon uit vroegere dienstbetrekking dat flexwerkers dus met terugwerkende kracht krijgen. UWV gaat de loonheffingen inhouden. Ook wordt bij de uitkering van het bedrag door UWV standaard de algemene heffingskorting toegepast. Dit kan er echter toe leiden dat deze korting twee keer (ook bij een andere inhoudingsplichtige dan UWV) wordt toegepast en dat de ontvanger van de tegemoetkoming dus inkomstenbelasting (IB) via zijn aanslag IB 2020  bij zal moeten betalen. Hij heeft immers maar recht op 1 keer de toepassing van de algemene heffingskorting.

Vanaf 22 juni aan te vragen

De uitgaven voor deze regeling worden geschat op  € 0,2 miljard (inclusief uitvoeringskosten). UWV wil het aanvraagloket op 22 juni a.s. openen en dit 5 weken openhouden.

Bijlagen bij dit bericht