Toenemende aantal flexwerkers aandachtspunt voor OR

26 februari 2018 | Door redactie

Het aantal flexwerkers is in 2017 toegenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ten opzichte van 2016 is het aantal flexwerkers gegroeid met 2,5% tot drie miljoen. Een toename van het aantal flexwerkers in een organisatie kan een reden zijn voor het instellen van een flexzetel in de OR.

Het aantal flexwerkers is vorig jaar toegenomen. Een OR vertegenwoordigt de werknemers in een organisatie en dus óók de flexwerkers; de OR moet ervoor waken deze groep werknemers niet te vergeten. De bestuurder is volgens artikel 31b lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) verplicht om de OR jaarlijks gegevens te verstrekken over de verschillende groepen werknemers die in de organisatie werken.

Plek voor flexwerker reserveren in de OR

OR en bestuurder bespreken minimaal twee keer per jaar tijdens het zogeheten artikel-24-overleg de algemene gang van zaken. De OR kan dit moment aangrijpen om bijvoorbeeld de flexibele schil te bespreken. Als er veel flexwerkers zijn in de organisatie, rechtvaardigt dit mogelijk een plek voor een flexwerker in de OR (tool). Daarvoor is een wijziging van het OR-reglement (tools) nodig. De WOR ziet werknemers namelijk als degenen die een publiekrechtelijke aanstelling of arbeidsovereenkomst hebben of minimaal 24 maanden bij een organisatie werken via een uitzendovereenkomst. Een freelancer, gedetacheerde of uitzendkracht is dus niet (onmiddellijk) een werknemer in de zin van de WOR.

OR-reglement wijzigen voor flexwerkers

De OR kan de bestuurder voorstellen het OR-reglement zo te wijzigen dat ook flexwerkers onder de definitie ‘werknemers’ vallen. Zij kunnen zich dan volgens artikel 6 lid 3 WOR verkiesbaar stellen voor de OR als zij minimaal één jaar in dienst zijn geweest. De OR kan ook overwegen om die periode in te korten en dit ook zo vast te leggen in het OR-reglement. De OR kan het reglement alleen aanpassen met toestemming van de bestuurder. Als de bestuurder niet akkoord gaat, kan de OR overwegen om een flexcommissie in te stellen met flexwerknemers die de OR adviseert over lopende zaken.