TOFA met terugwerkende kracht van toepassing

Het kabinet stelt voor om met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 de Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA) te laten gelden. Dit staat in het Belastingplan 2021, dat op Prinsjesdag bekend werd gemaakt.

15 september 2020 | Door redactie

De TOFA is een maatregel bedoeld voor mensen die vanwege de coronacrisis een forse terugval hebben in hun inkomen en geen aanspraak kunnen maken op WW, bijstand of een andere socialezekerheidsregeling. Denk hierbij aan bijvoorbeeld flexwerkers maar ook aan studenten met een bijbaan. Zij konden onder voorwaarden een beroep doen op een tegemoetkoming voor de kosten van hun levensonderhoud. Deze bedroeg € 550 bruto per kalendermaand.

Vangnet voor flexwerkers

De TOFA vormde een vangnet voor flexwerkers die in april 2020 ten opzichte van februari 2020 substantieel inkomensverlies hebben geleden, maar over april geen aanspraak konden maken op een socialezekerheidsuitkering. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaf het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) de opdracht om de TOFA in te voeren. De tegemoetkoming is onderdeel van het verzamelinkomen en kan dus gevolgen hebben voor de hoogte van inkomensafhankelijke toeslagen, waaronder de zorgtoeslag, de kinderopvangtoeslag en de huurtoeslag.

Fiscale behandeling

Wat betreft de fiscale behandeling was vooruitlopend op de onderhavige wettelijke vastlegging bepaald dat:

  • de tegemoetkoming zou worden behandeld als loon uit vroegere dienstbetrekking in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB 1964);
  • het UWV als inhoudingsplichtige zou optreden; en
  • dat in beginsel standaard de loonheffingskorting zou worden toegepast.  

Download de complete Miljoenennota 2021 (pdf) en het Belastingplan 2021 (pdf), zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.