Wet Werk en zekerheid bij de Tweede Kamer

2 december 2013 | Door redactie

Op vrijdag 29 november heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het wetsvoorstel Werk en zekerheid naar de Tweede Kamer gestuurd. In dit voorstel staan een aantal belangrijke maatregelen met betrekking tot het ontslagrecht en flexibel werk.

De maatregelen die in het wetsvoorstel Werk en zekerheid staan, vloeien voort uit de afspraken die eerder waren gemaakt in het sociaal akkoord en het begrotingsakkoord. Hierover heeft u eerder kunnen lezen in de berichten ’Werknemer krijgt na twee jaar al vast contract’ en ‘De HR-maatregelen uit het begrotingsakkoord’.

Maatregelen uit het wetsvoorstel Werk en zekerheid

HR Rendement zet vandaag de punten op een rijtje die bedoeld zijn om de positie van flexwerkers te versterken. Deze maatregelen gaan in per 1 juli 2014. Morgen verschijnt op deze portal een bericht met de belangrijkste maatregelen met bektrekking tot het ontslagrecht.

  • Werknemers krijgen straks na drie tijdelijke contracten binnen twee jaar al recht op een vast contract. Nu hebben werknemers pas na drie tijdelijke contracten binnen drie jaar recht op een vast dienstverband. Deze nieuwe ketenbepaling geldt voor (opvolgende) contracten die per 1 juli 2014 gesloten worden. Als u vóór 1 juli een contract heeft afgesloten dat tijdens de looptijd de twee jaar overschrijdt, blijft de ‘oude’ termijn van drie jaar van toepassing.
  • In de cao kan het maximumaantal contracten en de duur van de ketenbepaling verlengd worden. Hier worden wel wettelijke voorwaarden aan verbonden. Afwijken van de ketenbepaling kan alleen als het gaat om een uitzendovereenkomst of als dit vanwege de aard van de bedrijfsvoering vereist is. In dat geval kan de werkgever maximaal zes tijdelijke contracten geven in een periode van vier jaar.
  • Als een werknemer meer dan zes maanden niet voor uw organisatie heeft gewerkt, begint de ketenbepaling opnieuw. Dit betekent dat u de werknemer dan weer drie tijdelijke contracten kunt geven binnen twee jaar. Nu is de periode die ervoor zorgt dat de ketenbepaling opnieuw begint korter, namelijk drie maanden. Van de zes maanden termijn kan niet in de cao worden afgeweken.
  • De contracten die een werknemer vóór zijn 18e heeft gehad, tellen ­– als de gemiddelde omvang van de werkzaamheden hoogstens 12 uur per week was – niet mee in de ketenbepaling. Het lopende contract dat een werknemer op zijn 18e verjaardag al heeft, telt wel mee in de ketenbepaling.
  • U mag straks geen proeftijd meer opnemen in een contract dat een half jaar of korter duurt. Daarnaast wordt in de wet opgenomen dat werkgevers geen proeftijd meer mogen opnemen in opvolgende contracten, tenzij er voor het opvolgende contract andere vaardigheden of verantwoordelijkheden zijn vereist.
  • U kunt geen concurrentiebeding meer opnemen in tijdelijke contracten, tenzij u hiervoor een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang heeft.
  • Bij het aflopen van een tijdelijk contract dat zes maanden of langer heeft geduurd, moet de werkgever uiterlijk een maand vóór het einde van het contract de werknemer informeren of hij het dienstverband wil voortzetten. Dit geldt ook voor opvolgende contracten.