Heeft zieke oproepkracht recht op loondoorbetaling?

Publicatiedatum 26 juli 2019

Een oproepkracht gaat binnenkort onder het mes en heeft daarna drie maanden hersteltijd. Heeft hij recht op ziekengeld?

Bij flexibele arbeidskrachten is het contract bepalend. Het kan gaan om:

  • het nulurencontract;
  • de voorovereenkomst;
  • het min-maxcontract.

Bij een nulurencontract is de oproepkracht verplicht te komen als de werkgever dit wenst. Bij ziekte wordt gekeken naar het gewerkte aantal uren over de afgelopen maanden. Daar wordt 70% ziekengeld over betaald. Is dit lager dan het voor hem geldende minimumloon, dan krijgt hij het minimumloon. Pas als het arbeidscontract eindigt, kan hij een Ziektewetuitkering aanvragen. Bij een oproepcontract met voorovereenkomst is de oproepkracht niet verplicht te komen bij een oproep. Maar accepteert hij een oproep, dan ontstaat een arbeidsovereenkomst. Bij ziekte wordt 70% ziekengeld betaald over het gewerkte aantal uren. Is dit lager dan het geldende minimumloon, dan krijgt hij minimumloon. Bij ziekte binnen vier weken na afloop van het arbeidscontract heeft hij misschien recht op Ziektewetuitkering.

Garantie-uren

Bij een min-maxcontract heeft de oproepkracht recht op minstens 70% van het loon over de garantie-uren. Ook hier geldt dat aIs het bedrag lager is dan het voor hem geldende minimumloon, hij het minimumloon krijgt. De oproepkracht kan na afloop van het arbeidscontract een Ziektewetuitkering aanvragen.