Heeft zieke oproepkracht recht op loondoorbetaling?

26 juli 2019

Een oproepkracht gaat binnenkort onder het mes en heeft daarna 3 maanden hersteltijd. Heeft hij recht op ziekengeld?

Bij flexibele arbeidskrachten is het contract bepalend. Het kan gaan om:

  • het nulurencontract;
  • de voorovereenkomst;
  • het min-maxcontract.

Bij een nulurencontract heeft de oproepkracht recht op loon bij ziekte tijdens een periode waarvoor de werkgever hem heeft opgeroepen. De werknemer heeft recht op minstens 70% van zijn salaris. Is het loon bij ziekte lager dan het voor hem geldende minimumloon, dan krijgt hij het minimumloon. Bij een oproepcontract met voorovereenkomst is de oproepkracht niet verplicht te komen bij een oproep. Maar accepteert hij een oproep, dan ontstaat een arbeidsovereenkomst. Dan geldt hetzelfde als bij een nulurencontract. De oproepkracht kan na afloop van de oproepperiode een Ziektewetuitkering aanvragen.

Garantie-uren

Bij een min-maxcontract heeft de oproepkracht recht op minstens 70% van het loon over de garantie-uren. Ook hier geldt dat aIs het bedrag lager is dan het voor hem geldende minimumloon, hij het minimumloon krijgt. De oproepkracht kan na afloop van het arbeidscontract een Ziektewetuitkering aanvragen.