Beroepseed en fraudemeldpunt accountants

20 mei 2016 | Door redactie

Om het vertrouwen in het functioneren van accountants te vergroten, zijn er inmiddels een aantal maatregelen genomen die ook tegemoetkomen aan de wensen van accountants. Zo stemde de Nederlandse beroepsorganisatie voor Accountants (NBA) onlangs in met de invoering van de beroepseed voor accountants én is er sinds kort een centraal fraudemeldpunt voor accountants.

De eed moet accountants bewustmaken van hun handelen in het algemeen belang en het algemeen vertrouwen in de beroepsgroep vergroten. De sector moet weer te boek komen te staan als integer, vakbekwaam, objectief en zorgvuldig. Ook vertrouwelijkheid is een aandachtspunt. Volgens de Wet toezicht accountantorganisaties (Wta) moet een accountant zich in principe houden aan de geheimhoudingsplicht. Maar deze kent wel grenzen. Accountants krijgen steeds vaker te maken met de meldplicht uit artikel 26 Wta. Daarin staat dat de accountant, als hij tijdens het verrichten van een wettelijke controle voor zijn accountantsverklaring (tool) vermoedt dat er sprake is van fraude van materieel belang, dit aan een opsporingsambtenaar moet melden. Omdat de behoefte aan een centraal meldpunt groter werd, is er nu meldpuntpolitieaccountants@klpd.politie.nl.

Voor eind mei 2017 eed afleggen

De initiatieven komen voort uit een opdracht van de Tweede Kamer en minister Dijsselbloem van Financiën om de accountancysector te verbeteren. In het najaar van 2014 publiceerde een door de NBA en accountantskantoren aangestelde werkgroep dit verbeterplan ‘In het publiek belang’ (pdf). De eerste maatregel uit deze publicatie is het instellen van de beroepseed voor accountants. Hiermee heeft een meerderheid van de ledenvergadering van de NBA dus onlangs ingestemd. De verordening gaat per 1 juni 2016 in. Dit betekent dat alle ingeschreven actieve accountants de eed moeten afleggen binnen 11 maanden na de ingangsdatum, dus voor 1 mei 2017. Nieuwe accountants leggen de eed af bij de uitreiking van hun diploma of binnen drie maanden na inschrijving in het beroepsregister.