OR, is het tijd voor beoordelen nieuwe stijl?

11 januari 2023 | Door redactie

De beoordelingsgesprekken over 2022 zijn in veel organisaties inmiddels achter de rug. Past de manier van beoordelen nog bij de organisatie of is het misschien tijd voor beoordelen nieuwe stijl? Zeker in een krappe arbeidsmarkt is een passend beloningssysteem belangrijk. Een goed moment dus voor de ondernemingsraad (OR) om hierover met de bestuurder in gesprek te gaan.

Werknemers zijn niet altijd blij met de reguliere beoordelingsgesprekken. Ze zien het als een verplicht nummer, de scores vallen tegen of het gesprek loopt bijvoorbeeld niet lekker omdat de leidinggevende een vaste vragenlijst moet doorlopen. Hierdoor kan het beoordelingsgesprek demotiverend werken en juist een averechts effect hebben. Ook voor leidinggevenden kan het lastig zijn om te werken met een starre beoordelingsmethodiek. Vangt de OR signalen op dat werknemers niet tevreden zijn over het beoordelingssysteem, dan is het goed om dit met de bestuurder te bespreken. De OR kan het onderwerp agenderen voor de halfjaarlijkse overlegvergadering, of kan zijn initiatiefrecht (artikel 23 WOR) gebruiken om hierover een apart overleg met de bestuurder in te plannen of bij hem een verbetervoorstel in te dienen.

Wendbaar belonen kan motivatie vergroten

PostNL pakt om die reden het performance management tegenwoordig anders aan. Het jaarlijkse beoordelingsgesprek maakte plaats voor regelmatige gesprekken tussen leidinggevenden en werknemers. Niet over prestaties uit het verleden en verbeterpunten, maar over talent, motivatie en persoonlijke ontwikkeling. Ook denkt PostNL aan het invoeren van ‘wendbaar belonen’. Volgens dit systeem krijgen werknemers, naast een financiële beloning, ook op andere manieren waardering. Denk aan meer aandacht, erkenning, flexibiliteit, persoonlijke cadeaus of bijvoorbeeld een individueel ontwikkelbudget. Dit moet de motivatie en betrokkenheid van werknemers vergroten.

Personeelstekort maakt passend beloningssysteem extra belangrijk

Zeker in een krappe arbeidsmarkt doen organisaties er verstandig aan om een beoordelingssysteem in te voeren dat goed aansluit bij de wensen en verwachtingen van werknemers én motiveert. Het is immers van belang om personeel te behouden, maar ook om de resultaten van de organisatie te optimaliseren. De OR kan hiervoor het initiatief nemen. De OR kan de bestuurder adviseren om een medewerkerstevredenheidsonderzoek (artikel) over het beoordelingssysteem uit te voeren om de tevredenheid van werknemers te toetsen en hun ideeën hierover te inventariseren. De resultaten hiervan bieden nuttige informatie voor een beoordelingssysteem dat beter past bij de organisatie en de huidige arbeidsmarkt.

Instemmingsrecht geeft OR sterke onderhandelingspositie bij nieuw beoordelingssysteem

De OR heeft instemmingsrecht als de bestuurder het beoordelingssysteem wil aanpassen (artikel 27, lid 1g WOR). Dit biedt de OR dus ook de mogelijkheid om verbetersuggesties aan te dragen voordat de raad instemt met het nieuwe systeem. Het College voor de Rechten van de Mens gaf eerder tips voor een eerlijker beloningssysteem. De OR moet er ook op letten dat het systeem bijdraagt aan een gelijke behandeling van mannen en vrouwen, want ook dat is een taak van de OR (artikel 28, lid 3 WOR).