Compensatie schade door gevaarlijke stoffen makkelijker

10 maart 2022 | Door redactie

Werknemers van KLM die mogelijk jarenlang zijn blootgesteld aan de schadelijke stof chroom-6 kunnen gebruikmaken van een compensatieregeling. Ook voor andere slachtoffers van een beroepsziekte komen meer mogelijkheden.

Doordat in de afgelopen decennia de wettelijke grenswaarde voor blootstelling aan de gevaarlijke stof chroom-6 een aantal keren is aangepast, zijn (oud-) werknemers van KLM mogelijk een bepaalde periode blootgesteld aan te hoge waardes van chroom-6.  KLM onderzoekt of dit inderdaad het geval is en om hoeveel werknemers het zou gaan. Werkgevers moeten zich houden aan de wettelijke grenswaarden en risicobeperkende maatregelen nemen om een beroepsziekte te voorkomen. Werknemers die ziek zijn geworden van werken met gevaarlijke stoffen, kunnen schadevergoeding eisen van de werkgever. Omdat dit ingewikkeld is en lang kan duren, is eind vorig jaar een tegemoetkomingsregeling geïntroduceerd. KLM onderhandelt inmiddels met de vakbonden over een eigen compensatieregeling.

Expertisecentrum beroepsziekten gevaarlijke stoffen

Eind 2021 werd bekend gemaakt dat er een Landelijk Expertise Centrum voor Stoffengerelateerde Beroepsziekten (LEC-SB) komt. Dit centrum levert de deskundigen die gaan beoordelen of werknemers in aanmerking komen voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling. Die moet op 1 juli 2022 van kracht worden. Werknemers die te maken hebben met een beroepsziekte veroorzaakt door blootstelling aan gevaarlijke stoffen, kunnen bij het centrum terecht voor advies en begeleiding bij het aansprakelijk stellen van de werkgever en het indienen van een schadeclaim. Het centrum gaat daarnaast informatie verzamelen over de risico’s van blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. Ook richt het zich op de preventie van gezondheidsschade door werken met gevaarlijke stoffen.

Aanpassing regels aanvullende RI&E (ARIE)

Ook halverwege 2022 wordt de regelgeving voor risico’s zware ongevallen met gevaarlijke stoffen aangepast. Daardoor zullen er meer bedrijven vallen onder de ARIE-regeling (Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie). Bedrijven die daaronder vallen moeten een aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) maken (tool) die specifiek ingaat op het beheersen van de risico’s van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Ook zijn ze verplicht een interne noodorganisatie op te zetten. Werkgevers van bedrijven die een ARIE moeten maken, moeten dit melden aan de Nederlandse Arbeidsinspectie. Er komt een overgangsperiode voor bedrijven om te kunnen voldoen aan de nieuwe eisen.