Gevaarlijke stoffen belangrijk aandachtspunt voor OR

Er gelden strenge veiligheidsvoorschriften voor organisaties waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen. De ondernemingsraad (OR) moet bevorderen dat dit op een veilige manier gebeurt. Inspectie SZW presenteerde hiervoor onlangs een praktische handreiking.

18 januari 2021 | Door redactie

Ruim 100.000 Nederlandse organisaties werken met gevaarlijke stoffen. Denk aan stoffen die kunnen exploderen of gezondheidsklachten kunnen veroorzaken, zoals huidirritaties, COPD of kanker. Maar liefst een kwart van deze bedrijven heeft de risico’s niet goed onder controle. Hierdoor staan bijna een kwart miljoen werknemers bloot aan te hoge concentraties. Inspectie SZW gaat organisaties die werken met gevaarlijke stoffen de komende jaren daarom strenger controleren. Ook de ondernemingsraad speelt een rol bij het waarborgen van de veiligheid van werknemers. De Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft de OR hiervoor diverse bevoegdheden. Ook de flyer De ondernemingsraad en gevaarlijke stoffen – een handleiding (pdf), die Inspectie SZW onlangs uitbracht, kan de OR hierbij op weg helpen. De handreiking bevat veel praktische tips en aandachtspunten voor de OR.

OR moet bevorderen dat werkgever zich aan veiligheidsregels houdt

Het is een belangrijke taak van de OR om te bevorderen dat de werkgever zich aan alle veiligheidsvoorschriften houdt (artikel 28, lid 1 WOR). De OR doet er verstandig aan om veiligheid als vast onderwerp op de agenda voor de overlegvergadering te zetten. Zo blijft het een aandachtspunt in de organisatie. Om inzicht te krijgen in de risico’s in de organisatie en te stimuleren dat de werkgever alle arboregels naleeft, heeft de OR veel informatie nodig, zoals een exemplaar van de risico-inventarisatie en evaluatie, een overzicht van vermoede beroepsziekte of een (geanonimiseerd) verslag van het verplichte arbeidsgezondheidskundig onderzoek. De bestuurder moet de OR alle informatie geven die de OR redelijkerwijs nodig heeft. Dit is hij wettelijk verplicht (o.a. artikel 31 WOR, artikel 5 Arbowet en diverse artikelen uit het Arbobesluit).

Handvatten voor de OR om veiligheid te vergroten

Ook het instemmings- en adviesrecht zijn belangrijke bevoegdheden van de OR om veilige arbeidsomstandigheden te stimuleren. Zo mag een bestuurder regelingen die betrekking hebben op de arbeidsomstandigheden in de organisatie pas invoeren, wijzen of intrekken als de OR ermee heeft ingestemd (artikel 27, lid 1d WOR). En als de bestuurder belangrijke investeringen wil doen, bijvoorbeeld bij het invoeren van een nieuwe productielijn, moet hij de OR vooraf om advies vragen. Als de OR een instemmingsverzoek of adviesaanvraag van de bestuurder krijgt, moet de OR altijd nagaan wat de gevolgen zijn voor de veiligheid van de werknemers. De OR kan hierbij een externe deskundige inschakelen (artikel 16 WOR). De OR kan ook uit eigen beweging schriftelijk adviseren (artikel 23, lid 3 WOR). De bestuurder is verplicht hier ten minste één keer met de OR over te overleggen en vervolgens schriftelijk en gemotiveerd te besluiten of en in hoeverre hij het ontvangen advies overneemt.