Gezondheidsraad adviseert grenswaarde DME

21 maart 2019 | Door redactie

De Gezondheidsraad heeft advies uitgebracht over de grenswaarde van dieselmotoremissie (DME) in de werkomgeving. Deze grenswaarde is maximaal 1 microgram roetdeeltjes per kubieke meter lucht. Bij 1,03 microgram schadelijke roetdeeltjes moet een arbeidsverbod gelden. DME is een kankerverwekkende stof.

De Gezondheidsraad baseert het advies over de grenswaarde van dieselmotoremissie (DME) op onderzoek onder personen die beroepsmatig zijn blootgesteld aan de uitstoot van oudere dieselmotoren. Voor nieuwe dieselmotoren gelden strengere normen. Het zal echter nog jaren duren voordat alle oudere dieselmotoren van de werkplek zijn verdwenen. De vicevoorzitter van de onderzoekscommissie professor Geleijnse heeft het advies ter kennisname aangeboden aan de minister van VWS en de staatssecretaris van IenW.

Luchtkwaliteit in veel Nederlandse steden ondermaats

Pikant detail is, dat de luchtkwaliteit in veel Nederlandse steden zo slecht is, dat de Gezondheidsraad afraadt om erin te werken. Langs drukke wegen ligt de concentratie van roetdeeltjes zelfs tweemaal zo hoog als de aanbevolen grenswaarde. Hier wees Milieudefensie onlangs op.

Extra eisen aan RI&E bij werken met DME

Het is nog niet bekend wat de gevolgen van het advies zijn voor de wetgeving. Op dit moment is er geen wettelijke grenswaarde voor DME. Volgens de wet moet de werkgever nu zelf vaststellen wat de grenswaarde is voor deze gevaarlijke stof. De werkgever moet in ieder geval in de risico-inventarisatie en -evaluatie een doeltreffend pakket maatregelen opnemen. Hij moet de werknemers voorlichten over het restrisico en hoe de werknemer zich hiertegen kan beschermen.
Omdat DME een kankerverwekkende stof is, moet de werkgever registreren wie aan DME wordt blootgesteld en op welke manier. Hiernaast moet de werkgever de werknemer een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek aanbieden.