Kwetsbare werknemers extra beschermen tegen straling

1 oktober 2021 | Door redactie

Bij een ontoelaatbare blootstelling aan elektromagnetische velden zijn maatregelen nodig om werknemers te beschermen en gezondheidsschade te voorkomen. Sommige groepen werknemers moeten extra goed beschermd worden.

Bij het nemen van maatregelen om het risico van blootstelling weg te nemen of te voorkomen, moet de werkgever de arbeidshygiënische strategie (artikel) toepassen. Dat betekent dat hij eerst probeert de bron weg te nemen. Dat kan door uitschakelen, een lager vermogen instellen of vervangen door een bron met zwakkere velden. Is dit niet mogelijk dan kan hij collectieve maatregelen nemen zoals de bron afschermen of de afstand vergroten. Is dat onvoldoende dan mogen individuele maatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen zoals isolerende kleding.

Straling tast implantaten aan

Er zijn groepen werknemers die in het bijzonder gevoelig kunnen zijn voor elektromagnetische velden. Dat geldt voor werknemers die medische hulpmiddelen en implantaten dragen. Elektromagnetische straling beïnvloedt de werking van onder andere gehoortoestellen en pacemakers. Dat kan ook gebeuren als ze zwakker zijn dan de grenswaarden. Zorg dat de werknemer dit navraagt bij de behandelend arts en vraag eventueel de bedrijfsarts om advies. Implantaten met metalen onderdelen zoals kunstgewrichten kunnen opwarmen in sterke elektromagnetische velden of zich verplaatsen waardoor weefselschade kan ontstaan.

Bescherming jongeren en zwangeren

Bij bepaalde groepen werknemers gelden strengere voorzorgsmaatregelen. Zo moet de werkgever jongeren en zwangeren extra beschermen tegen de risico’s van blootstelling aan elektromagnetische straling. Voor jongeren onder de 18 jaar gelden strikte voorwaarden: ze mogen geen werk verrichten aan toestellen die schadelijke elektromagnetische velden uitzenden. Ook zwangere werkneemsters kunnen beter geen werkzaamheden doen die een verhoogde blootststelling aan elektromagnetische velden met zich meebrengen. Er zijn wetenschappelijke aanwijzingen dat de limieten in de Arbowet onvoldoende bescherming bieden voor de gezondheid van het ongeboren kind.