Maatregelen tegen blootstelling aan biologische agentia

15 oktober 2021 | Door redactie

Is een biologische factor een risico voor de werknemers in de organisatie, dan neemt de arboprofessional dit risico op in de RI&E. Vervolgens neemt hij maatregelen volgens de arbeidshygiënische strategie.

Het risico van blootstelling aan biologische agentia hoort in de risico-inventarisatie (RI&E) en maatregelen om het risico weg te nemen of – als dat niet mogelijk is – zo veel mogelijk te verkleinen, in het bijbehorende plan van aanpak (tool). Hierbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen infectieziekten aan de ene kant en toxische en allergene effecten van biologische factoren aan de andere kant. De aanpak van toxische en allergene effecten lijkt in hoofdlijnen op de aanpak van gevaarlijke stoffen.

Eerst de bron wegnemen

Voor infectieziekten volgt de arboprofessional de volgende stappen (niveaus) uit de arbeidshygiënische strategie. De eerste stap is altijd, kijken of de bron kan worden weggenomen. Als dat niet kan, mag hij overgaan tot maatregelen van een volgend (lager) niveau:

  1. Bronmaatregelen: verwijderen van de bron door middel van desinfectie;
  2. Collectieve maatregelen: technische maatregelen als afscherming en contact overbodig maken. Organisatorische maatregelen als taakroulatie en sanitaire voorzieningen en omkleedruimten;
  3. Individuele maatregelen: toepassen van hand- en hoesthygiëne en gedrag aanpassen zoals geen handen geven, niet neuspeuteren of in de ogen wrijven of contact helemaal vermijden;
  4. Persoonlijke beschermingsmiddelen huid, mond en ogen zoals speciale kleding, mondkapjes en gezichtsmaskers.

Overige maatregelen

Naast het voorkomen van blootstelling aan biologische agentia zijn er nog een aantal andere maatregelen belangrijk om te zorgen dat werknemers in de organisatie veilig en gezond kunnen werken. Deze maatregelen zijn vanuit de Arbowet verplicht. Denk aan zaken als het aanbrengen van veiligheidssignalering, het geven van instructie en voorlichting over hygiënisch werken en het aanbieden van een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO).

Bijlagen bij dit bericht