Nieuwe Europese grenswaarden voor werk met gevaarlijke stoffen

Vanaf 21 augustus gelden er nieuwe grenswaarden voor 31 gevaarlijke stoffen of stofgroepen. Deze waarden zijn vastgelegd in het Arbobesluit, zodat de Nederlandse wetgeving voldoet aan de Europese richtlijn die begin dit jaar werd vastgesteld.

2 augustus 2018 | Door redactie

Werkgevers in organisaties waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt of waar werknemers bloot kunnen worden gesteld aan deze stoffen, moeten vanaf 21 augustus uitgaan van de nieuwe grenswaarden. De wijziging van het Arbobesluit is gepubliceerd in de Staatscourant. Ook de lijst met nieuwe grenswaarden voor 31 gevaarlijke stoffen of stofgroepen is hierbij opgenomen. Een grenswaarde geeft aan wat de maximum hoeveelheid schadelijke stof is waaraan een werkgever werknemers kan blootstellen.

Blootstelling wegnemen en anders minimaliseren

Idealiter neemt een werkgever alle arbeidsrisico’s weg, maar soms is dat niet mogelijk. Wel moet een werkgever alles wat in zijn macht ligt doen om werknemers te beschermen tegen de blootstelling van gevaarlijke stoffen. Als hij de blootstelling niet weg kan nemen, moet hij deze minimaliseren. Dat doet hij volgens de arbeidshygiënische strategie. Als de werkgever er niet in slaagt om de blootstelling aan gevaarlijke stoffen onder de grenswaarde te brengen, moet hij een stappenplan opnemen in het plan van aanpak bij de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) (tools). Daarin beschrijft hij met welke maatregelen hij op welk moment in de toekomst de blootstelling wel onder de grenswaarde kan brengen. Voor kankerverwekkende stoffen en stoffen die giftig zijn geldt dat een werkgever nooit risicobeperkende maatregelen mag weigeren uit financiële overwegingen.