Regels om blootstelling aan kankerverwekkende stoffen te verminderen

21 november 2017 | Door redactie

Het Europees Parlement heeft strengere regels goedgekeurd om werknemers beter te beschermen tegen blootstelling aan kankerverwekkende en mutagene stoffen. Jaarlijks wordt 53% van de werkgerelateerde sterfgevallen in de EU aan kanker toegeschreven.

Door de goedkeuring van het Europees Parlement van strengere regels (pdf) zijn de drempelwaarden vastgesteld van elf kankerverwekkende stoffen die aan de lijst gevaarlijke stoffen worden toegevoegd. Ook zijn de grenswaarden voor twee bestaande stoffen herzien. Een grenswaarde geeft de maximum hoeveelheid schadelijke stof aan waaraan werknemers kunnen worden blootgesteld, een drempelwaarde de ondergrens. De nieuwe regels hebben gevolgen voor werknemers in de bouw, de chemische, automobiel-, houtbewerkings- en meubelindustrie, de productie van levensmiddelen en textiel en de gezondheidszorg.

Mogelijkheden voor toezicht verruimen

De nieuwe regels verruimen ook de mogelijkheden van de nationale toezichthouder op gezonde arbeidsomstandigheden in een land. Zo kan bijvoorbeeld Inspectie SZW besluiten dat ook na beëindiging van de blootstelling aan een stof het toezicht moet worden voortgezet, zo lang als nodig om de gezondheid van werknemers te beschermen. De meest voorkomende vormen van werkgerelateerde kanker zijn longkanker, mesothelioom (door blootstelling aan asbestdeeltjes) en blaaskanker. Kanker is de belangrijkste oorzaak van werkgerelateerde sterfgevallen in de EU (53%).  

Maatregelen volgens de arbeidshygiënische strategie

Hoewel werkgevers moeten zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden is werken met kankerverwekkende en mutagene stoffen niet altijd te voorkomen. Werkgevers moeten dan alles doen om de risico’s weg te nemen of te beperken. Hiervoor moeten zij te werk gaan volgens de arbeidshygiënische strategie. Voor kankerverwekkende en giftige stoffen geldt ook nog de extra voorwaarde dat financiële overwegingen nooit een rol mogen spelen bij het wel of niet nemen van risicobeperkende maatregelen.