Verband luchtverontreiniging en sterfte steeds duidelijker

Ook luchtverontreiniging die binnen de wettelijke normen valt, blijkt schadelijk te zijn voor de gezondheid en verhoogt de sterftekans. Dit roept de vraag op of de huidige verontreinigingsnormen wel toereikend zijn en of deze niet herzien moeten worden.

23 september 2021 | Door redactie

Zelfs als het niveau van luchtverontreiniging binnen de afgesproken normen valt, levert dit gezondheidsschade en een hogere sterftekans op. Dat blijkt uit onderzoek in zes Europese landen waaronder Nederland, onder meer dan 325.000 volwassenen die gedurende een periode van twintig jaar zijn gevolgd en dat onlangs is gepubliceerd in The BMJ. Uit de analyse van de onderzoeksresultaten bleek dat mensen met een hogere blootstelling aan fijnstof, stikstofdioxide en zwarte koolstof een grotere kans hadden om te overlijden, ook al lagen de niveaus daarvan binnen wat internationaal is afgesproken. De uitkomsten van het onderzoek onderstrepen de noodzaak om de huidige grenswaarden voor luchtverontreiniging te herzien.

Hoe veilig is de werkplek

In het onderzoek ging het om concentraties luchtverontreiniging die vallen binnen de huidige grenswaarden zoals die zijn vastgesteld door de Europese Unie, het Amerikaanse Environmental Protection Agency en de richtlijnen van de World Health Organization (WHO). Ook organisaties waarin wordt gewerkt met schadelijke stoffen, hebben met deze regelgeving te maken en kunnen zich dus afvragen hoe veilig de werkplek en de omgeving daarbuiten is voor werknemers, bezoekers en omwonenden als de normen niet voldoen. Denk aan de recente ontwikkelingen bij Tata Steel; het bedrijf blijft onder de maximale toegestane uitstoot, maar toch bevat dit volgens een rapport van het RIVM te veel kankerverwekkende stoffen en lood, waardoor blootstelling ongewenst is voor kinderen. 

Risico’s zware ongevallen beperken

In Nederland vallen bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo). Voor deze bedrijven gelden speciale verplichtingen als het gaat om het beperken van de risico’s van zware ongevallen. Als er zich bij deze bedrijven een calamiteit voordoet, heeft dit niet alleen grote gevolgen voor de werknemers, maar ook voor de omwonenden en voor het milieu. Daarnaast hebben deze bedrijven verschillende informatieplichten. Het besluit regelt ook welke overheden toezicht houden zoals de Omgevingsdiensten van gemeenten en provincies en de Veiligheidsregio’s. Het Besluit risico’s zware ongevallen is te raadplegen op wetten.overheid.nl.

Bijlagen bij dit bericht