Werkgevers beschermen onvoldoende tegen gevaarlijke stoffen

4 mei 2018 | Door redactie

Bedrijven waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen, doen te weinig om werknemers hiertegen te beschermen. Hierdoor lopen werknemers onnodig risico op gezondheidsschade. Inspectie SZW waarschuwt dat meer maatregelen nodig zijn.

Uit het onderzoeksrapport Wettelijk kader in de praktijk dat het ministerie van SZW eerder dit jaar uitbracht, bleek het al. Bedrijven waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen doen te weinig om werknemers te beschermen tegen de blootstelling aan gezondheidsrisico’s en voldoen niet aan alle wettelijke verplichtingen. Inspectie SZW bezocht onlangs 36 bedrijven en constateerde bij 33 daarvan dat de werkgever onvoldoende maatregelen had genomen om de risico’s weg te nemen. De inspectie keek vooral naar kankerverwekkende stoffen zoals chroom VI, benzeen en formaldehyde. Er volgen nog controles bij 50 bedrijven.

Vier stappen voor werken met gevaarlijke stoffen

Bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken moeten de volgende vier acties ondernemen om te zorgen voor veilige arbeidsomstandigheden:

  1. inventariseren welke stoffen er worden gebruikt en de mate en duur van de blootstelling;
  2. aangeven welke maatregelen worden genomen om de blootstelling te vermijden;
  3. instructies geven aan werknemers over veilig werken met gevaarlijke stoffen;
  4. zorgen dat de maatregelen bekend zijn en worden uitgevoerd.

Van de bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken, heeft slecht 15% een volledige verplichte inventarisatie van gevaarlijke stoffen. Vier van de vijf hoogrisicobedrijven hadden geen verplichte beoordeling voor blootstelling van werknemers. Inspectie SZW heeft een tool waarmee werkgevers kunnen checken of ze voldoende maatregelen nemen.

Aanvullende RI&E bij gevaarlijke stoffen

Elke organisatie moet beschikken over een actuele en volledige risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) (tools). De RI&E bestaat uit:

  • inventarisatie van de gevaren voor de gezondheid en veiligheid die werknemers lopen bij hun werk. Kwetsbare groepen zoals gedeeltelijk arbeidsgeschikten, zwangeren, jeugdigen en ouderen krijgen speciale aandacht;
  • de evaluatie van de risico’s die aan de gevaren zijn verbonden;
  • de prioritering van de risico's (welke risico’s moeten als eerste worden aangepakt?);
  • vaststellen welke maatregelen genomen zullen worden: het plan van aanpak.

Uit de RI&E kan volgen dat er een specifiekere inventarisatie nodig is. Dat is onder meer het geval bij geluid (tool), gevaarlijke stoffen, (machine)veiligheid en trillingen.