Wijzigingen regels gevaarlijke stoffen in Arbobesluit

30 mei 2024 | Door redactie

De regels in het Arbobesluit over bescherming van werknemers tegen blootstelling aan gevaarlijke stoffen zijn op een aantal punten gewijzigd. De wijzigingen gaan onder andere over kankerverwekkende stoffen. Dit heeft ook effect op de Arboregeling.

Bepaalde onderdelen van de regels in het Arbobesluit over bescherming van werknemers tegen blootstelling aan carcinogene, mutagene en reprotoxische stoffen (CMR-Stoffen) zijn gewijzigd. De wijzigingen hebben voor een deel ook betrekking op de Arboregeling. Deze wijzigingen gaan over reprotoxische stoffen (R-stoffen) en grenswaarden. Voor werken met deze R-stoffen gelden nu dezelfde eisen als voor werken met carcinogene en mutagene stoffen (CM-stoffen). Voor R-stoffen met een drempelwaarde moet de werkgever het blootstellingsniveau zover omlaagbrengen dat er geen schade aan de gezondheid van de werknemer optreedt. Voor andere reprotoxische stoffen moet de blootstelling zoveel mogelijk verlaagd worden als technisch mogelijk is (artikel 4.16 Arbobesluit).

Grenswaarden en arbeidshygiënische strategie

Voor werken met gevaarlijke stoffen zijn soms grenswaarden ingesteld als aanvulling op andere verplichtingen en regels. Een grenswaarde geeft aan wat de maximale blootstelling aan een specifieke gevaarlijke stof mag zijn, gemiddeld over een bepaalde tijd. Ook al zijn er grenswaarden van toepassing, de werkgever moet ook aan de andere verplichtingen voldoen. Zo moet hij de arbeidshygiënische strategie (infographic) volgen. Het gaat hierbij om maatregelen in een vaste volgorde. Eerst moet hij proberen de CMR-stof te vervangen door een stof die niet (of minder) gevaarlijk is voor de gezondheid van de werknemers. Als dat niet mogelijk is, kan hij een gesloten systeem gebruiken of andere maatregelen (organisatorische of persoonlijke beschermingsmaatregelen) nemen om de blootstelling van werknemers te verminderen.

De volledige opsomming en toelichting van de wijzigingen is te vinden in de Staatscourant 2024, 16279 op officiële bekendmakingen.nl.