Welke rol speelt de ondernemingsraad bij gevaarlijke stoffen?

13 augustus 2021

In onze organisatie wordt met gevaarlijke stoffen gewerkt. De bestuurder houdt zich niet aan de veiligheidsvoorschriften, met alle veiligheidsrisico’s van dien. Welke rol kunnen we hierin spelen, als ondernemingsraad (OR)?

Het is één van de speciale taken van uw OR om te bevorderen dat uw werkgever zich aan alle veiligheidsvoorschriften houdt (artikel 28, lid 1 WOR). Deze speciale taak als ‘waakhond’ van de veiligheid van werknemers, vraagt om een actieve rol van uw OR. Uw OR heeft verschillende wettelijke bevoegdheden die u hierbij kunt inzetten.

Agenda

U kunt allereerst veilige en gezonde werkomstandigheden noteren als vast agendapunt van de halfjaarlijkse overlegvergadering met uw bestuurder, het zogenoemde artikel 24-overleg (artikel 24 WOR). Informeer bij uw bestuurder of de risico-inventarisatie en -evaluatie (toolbox) en het bijbehorende plan van aanpak nog actueel zijn en of hij verwacht dat er de komende periode veranderingen in de organisatie zullen plaatsvinden die gevolgen kunnen hebben voor de risico’s of de risicobeheersing.

Denk bijvoorbeeld aan andere bedrijfsprocessen, de aanschaf van machines of nieuwe technologische voorzieningen. Uw bestuurder moet in dat geval een nieuwe risicobeoordeling laten uitvoeren en de resultaten hiervan opnemen in de RI&E en het plan van aanpak.

Anoniem

Uw OR heeft recht op alle informatie die u redelijkerwijs nodig heeft om uw functie goed uit te voeren. Om inzicht te krijgen in de risico’s in uw organisatie, heeft uw OR onder meer een exemplaar van de RI&E en het bijbehorende plan van aanpak nodig, een overzicht van vermoede beroepsziekten of een (geanonimiseerd) verslag van het verplichte arbeidsgezondheidskundig onderzoek.

Uw bestuurder is verplicht om u deze documenten te verstrekken (artikel 31 WOR, artikel 5 Arbowet en het Arbobesluit).

Handvatten

Ook het instemmings- en adviesrecht zijn belangrijke bevoegdheden van uw OR om veilige arbeidsomstandigheden te stimuleren. Zo mag uw bestuurder regelingen die betrekking hebben op de arbeidsomstandigheden in de organisatie pas invoeren, wijzen of intrekken als uw OR ermee heeft ingestemd (artikel 27, lid 1d WOR).

En als uw bestuurder de bedrijfsprocessen wil veranderen of belangrijke investeringen wil doen, bijvoorbeeld voor het invoeren van een nieuwe productielijn, is hij verplicht om uw OR vooraf om advies vragen (artikel 25 WOR).

Beweging

Als uw OR een instemmingsverzoek of adviesaanvraag van uw bestuurder krijgt, moet u nagaan wat de gevolgen zijn voor de veiligheid van de werknemers. Dit moet blijken uit de RI&E en het plan van aanpak. Deze documenten moet uw bestuurder daarom als bijlage toevoegen bij het advies- of instemmingsverzoek. Uw OR mag hierbij ook een externe deskundige inschakelen, die u kan helpen bij de beoordeling en met advies (artikel 16 WOR).

Uw OR kan uw bestuurder ook uit eigen beweging schriftelijk adviseren (artikel 23, lid 3 WOR). Uw bestuurder is verplicht hier ten minste één keer met uw OR over te overleggen. Hierna moet hij uw OR schriftelijk en gemotiveerd informeren of hij naar aanleiding van uw advies stappen onderneemt en zo ja, welke dat zullen zijn.

Inspectie SZW gaat organisaties waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen strenger controleren. Attendeer uw bestuurder daarop. De inspecteur kan flinke boetes uitschrijven of bedrijfsprocessen per direct stilleggen.

ARIE voor gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen brengen extra grote risico’s met zich mee. Voor bedrijven waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen is er dan ook aanvullende regelgeving: de Aanvullende voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie (ARIE-regeling) (tool) en het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo).