Wat is voor donateurs het verschil tussen gewone en periodieke giften?

9 september 2020

Wat is voor donateurs het verschil tussen gewone en periodieke giften? Levert de één fiscaal gezien meer voordeel op dan de ander?

Voor het aftrekken van gewone giften gelden de volgende voorwaarden:

  • Uw organisatie is bij de Belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI), een culturele ANBI of een steunstichting van een sociaal belang behartigende stichting (SBBI).
  • De donateur doet de gift vrijwillig.
  • Uw organisatie levert geen tegenprestatie voor de giften.
  • De gift is aan te tonen met een bankafschrift of een kwitantie.

Bij een gewone gift is het drempelbedrag 1% van het ‘drempelinkomen’ (de totale inkomsten voor de inkomstenbelasting minus de persoonsgebonden aftrek) met een minimum van € 60. Het maximum is 10% van het drempelinkomen.

Giften aan culturele ANBI’s (periodieke en eenmalige) komen in aanmerking voor een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken, waarbij de verhoging van 25% maximaal € 1.250 mag zijn. Doet een donateur een gift aan een culturele ANBI, dan mag hij 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Hier is de verhoging van 50% maximaal € 2.500.

Periodieke gift

Van een periodieke gift is sprake als:

  • deze bestaat uit een recht op vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen;
  • de bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar zijn overgemaakt aan dezelfde instelling of vereniging;
  • de gift uiterlijk stopt bij overlijden of het overlijden van een ander die is genoemd in de overeenkomst.

Voor een periodieke gift geldt geen drempelbedrag en dat is dus gunstiger. Voor het aftrekken van periodieke giften geldt:

  • De donateur doet de periodieke gift aan een ANBI, een (culturele) ANBI of vereniging die geen (culturele) ANBI is.
  • De gift is vastgelegd in een notariële akte of schriftelijke overeenkomst.
  • Uw organisatie levert geen tegenprestatie voor de gift.


Meer informatie over de aangifte inkomstenbelasting vindt u in de toolbox Stap voor stap door de aangifte inkomstenbelasting.