Vertrouwenspersoon

Werkgevers zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale belasting. Zij moeten hiervoor beleid opstellen en uitvoeren. Het aanstellen van een interne of externe vertrouwenspersoon kan hier onderdeel van zijn. Medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag, kunnen hiermee bij de vertrouwenspersoon terecht. Het gaat dan om klachten over pesten, discriminatie, agressie en geweld en seksuele intimidatie en ongewenste intimiteiten. Een vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht en moet dus vertrouwelijk omgaan met informatie van werknemers.

Taken van de vertrouwenspersoon

De belangrijkste taak van de vertrouwenspersoon is het opvangen en adviseren van werknemers die hulp en advies nodig hebben. Dit kan op verschillende manieren. De vertrouwenspersoon kan bijvoorbeeld informeren over klachtenprocedures, de werknemer ondersteunen bij een gesprek met de leidinggevende of doorverwijzen naar een andere hulpverlenende instantie. Ook het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag, het registreren van alle meldingen en het adviseren van leidinggevenden over preventiemaatregelen behoren tot de taken van de vertrouwenspersoon. 

 

Tools

Vraag en antwoord

Kan een OR-lid ook vertrouwenspersoon zijn?
Het is begrijpelijk dat u enige vragen heeft bij een lid van de ondernemingsraad (OR) in de rol als vertrouwenspersoon. Aan de ene kant zijn OR-leden over het algemeen goed betrokken bij het arbobeleid van de organisatie en zien zij het belang in van het hebben van een goede vertrouwenspersoon.... Lees het hele antwoord