SER-advies geeft OR houvast bij beleid hybride werken

4 april 2022 | Door redactie

Werknemers moeten meer zeggenschap krijgen over waar zij werken. Dat schrijft de Sociaal-Economische Raad (SER) in zijn advies aan het kabinet over hybride werken. Het SER-advies biedt de ondernemingsraad (OR) houvast om bij de bestuurder te pleiten voor beleid voor hybride werken.

Hybride werken heeft de toekomst. Daarover zijn werkgevers en vakbonden het met elkaar eens. In het rapport ‘Hybride werken’ (pdf) adviseert de SER het kabinet om hybride werken te verankeren in het Nederlandse bedrijfsleven en werknemers meer zeggenschap te geven over waar zij werken. Het SER-advies luidt dat een werkgever een thuiswerkverzoek dat ‘redelijk en billijk’ is, moet honoreren. Ook al geeft het SER-rapport werknemers geen wettelijk recht op hybride werken, de bestuurder moet er rekening mee houden dat werknemers vaker een thuiswerkverzoek zullen indienen. Hij doet er daarom verstandig aan om in overleg met de OR beleid op te stellen voor hybride werken.

Beleid voor hybride werken opstellen in overleg met OR

De bestuurder moet ervoor zorgen dat voor iedereen (werknemers én leidinggevenden) duidelijk is onder welke omstandigheden thuiswerken een optie is en wat de voorwaarden hierbij zijn. Denk aan de aard van de werkzaamheden, de verhouding tussen thuiswerken en op kantoor, de werktijden, de bereikbaarheid, maar bijvoorbeeld ook aan zaken als het gebruik van apparatuur en een thuiswerkvergoeding. Dit vraagt om maatwerk en eenduidige regels. De bestuurder kan beleid voor hybride werken daarom het beste opstellen in overleg met de OR. De OR houdt immers zowel de belangen van de werknemers als die van de organisatie voor ogen.

OR denkt mee over mogelijke consequenties van hybride werken

Hoe eerder de OR betrokken is bij de totstandkoming van het beleid, hoe beter de OR de plannen kan bijsturen en hoe groter het draagvlak in de organisatie zal zijn. De OR moet zich hierbij kritisch opstellen en ook meedenken over mogelijke consequenties van hybride werken. De overstap op hybride werken kan bijvoorbeeld ook aanleiding zijn om de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te actualiseren of om het personeelshandboek of de arbeidsovereenkomsten van werknemers aan te passen. Bij de actualisatie van de RI&E heeft de OR instemmingsrecht (artikel 27, lid 1d WOR). Mogelijk geldt dat ook voor de aanpassing van de overige documenten.

Duidelijke informatie en goede afspraken

Nu veel organisaties overstappen op nieuwe manieren van werken, is goede communicatie van groot belang. De OR kan er bij de bestuurder op aandringen dat hij werknemers tijdig en duidelijk informeert over wijzigingen in het bestaande beleid of de invoering van nieuw beleid, en waar werknemers met eventuele vragen terecht kunnen. Ook is het zaak dat de werkgever en werknemer hun afspraken over hybride werken schriftelijk vastleggen (tool).

Kijk op de themapagina Hybride werken voor uitgebreide, actuele informatie en praktische tips over hybride werken.

Meer informatie over de terugkeer naar kantoor na corona vindt u in de toolbox Stap voor stap terug naar kantoor na corona.