Wat zijn de gevolgen van een hoge WOZ-waarde voor mijn eigen woning?

23 maart 2021

Wat zijn de gevolgen van een hoge WOZ-waarde voor mijn eigen woning?

Voor wat betreft de lokale belastingen is de onroerendezaakbelasting (OZB) het meest bekend. Het te betalen bedrag aan OZB is een percentage van de vastgestelde WOZ-waarde. Dit geldt ook voor de afvalstoffenheffing/rioolheffing. De hoogte van de heffing verschilt per gemeente en is afhankelijk van de uit te voeren taken.

Ook voor de bepaling van de hoogte van de waterschapsbelasting is de WOZ-waarde leidend. Daarnaast maakt de Belastingdienst voor de heffing van de diverse belastingen gebruik van de WOZ-gegevens. Zo is de WOZ-waarde bepalend voor het eigenwoningforfait in box 1, box 3 en de schenk- en erfbelasting.

Eigenwoningforfait

De Belastingdienst ziet een eigen woning als een vorm van inkomen. Daarom moet u rekening houden met het eigenwoningforfait. De hoogte van het eigenwoningforfait is een rekensom waarbij de WOZ-waarde wordt vermenigvuldigd met een door de Belastingdienst vastgesteld percentage van de WOZ-waarde. Dit percentage kan jaarlijks opnieuw worden vastgesteld.

Een tweede woning of een vakantiehuis wordt belast in box 3. Onder tweede woning wordt verstaan een woning waarin niet hoofdzakelijk wordt gewoond. Gaat het om een recreatiewoning dan moet u de WOZ-waarde volledig bij uw vermogen in box 3 te tellen. Wordt de tweede woning permanent verhuurd dan hoeft u maar een bepaald percentage (het percentage is afhankelijk van de hoogte van de huur, ook wel de leegwaarderatio genoemd) van de WOZ-waarde bij het vermogen in box 3 op te tellen (max. 85%).

Als u een woning erft of krijgt geschonken, moet u hierover erf- of schenkbelasting betalen. Ook voor de erf- en schenkbelasting geldt de WOZ-waarde als uitgangspunt. Er wordt gekeken naar de WOZ-waarde van het jaar waarin de woning wordt geschonken dan wel wordt geërfd. Sinds 2012 is het ook mogelijk om naar de WOZ-waarde van de beschikking van het jaar daarop te kijken. Het is dan ook zinvol om de laagste van die twee waarden toe te passen om zo min mogelijk belasting te betalen.

Dit antwoord is geschreven door mr. Sascha Jacobs, Jacobs & partner belastingadviseurs te Heerlen.