Infographics

Bevoegdheden OR bij beloningsbeleid

Rechten van de OR 09-02-2024

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft de OR verschillende opties om invloed uit te oefenen op de beloningsverhoudingen binnen de organisatie. De regels verschillen...

Cafetariaregeling of keuzebudget

Beloning 01-02-2024

Flexibele arbeidsvoorwaarden kunnen in deze krappe arbeidsmarkt voor een werknemer net het verschil maken. Er zijn diverse manieren om werknemers regie te geven over...

Valt uw instelling onder de WNT?

Beloning 14-12-2023

Het doel van de Wet normering topinkomens (WNT) is het tegengaan van bovenmatige bezoldigingen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi)publieke sector. In...

Aan de slag met de stagiair

Stagiairs en leerbanen 04-08-2023

Een stagiair kan op basis van drie ‘constructies’ bij uw organisatie stage lopen. In de infographic ziet u deze constructies.

Vakantiebijslag betalen over het loon

Beloning 22-04-2021

Een werkgever moet in principe minimaal 8% vakantiebijslag betalen over het brutoloon van de werknemer.

Wel of geen dienstbetrekking?

Werken met zzp'ers 06-10-2020

Bij het bepalen of de overeenkomst tussen een opdrachtgever en opdrachtnemer een dienstbetrekking is, spelen drie kenmerken een rol. Zijn deze alle drie aan de orde,...

OR-commissies en hun taken

Samenstelling van de OR 04-09-2019

Een ondernemingsraad (OR) kan met verschillende soorten OR-commissies werken. Zo zijn er vaste commissies, onderdeel-commissies en voorbereidingscommissies. Welke commissies...