Infographics

Verlof om te zorgen

Verlofregelingen 31-07-2023

Een werknemer kan kortdurend en/of langdurend zorgverlof opnemen om naasten te verzorgen. In de Wet arbeid en zorg (WAZO) is bepaald voor welke naasten het zorgverlof...

Loonkostensubsidie

Personeelssubsidies 26-07-2023

Werkgevers kunnen voor werknemers die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, onder voorwaarden een loonkostensubsidie krijgen.

Loondoorbetaling bij ziekte

Loondoorbetaling bij ziekte 10-03-2023

Een werkgever moet een werknemer bij ziekte in principe maximaal twee jaar het loon doorbetalen. Er kunnen afspraken zijn over wachtdagen en re-integratie.

Betaald ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof 05-05-2022

De Wet betaald ouderschapsverlof zorgt ervoor dat werknemers een uitkering kunnen krijgen tijdens het ouderschapsverlof. Dit moet werknemers stimuleren om van de verlofregeling...

Doelgroepregister

Arbeidsbeperking 24-06-2020

In het doelgroepregister van UWV staan de personen geregistreerd die onder de doelgroep van de banenafspraak voor arbeidsbeperkten vallen. Werkgevers kunnen dit register...