Wat als de bestuurder de OR niet informeert?

18 mei 2022 | Door redactie

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft de ondernemingsraad het recht op informatie van de organisatie. Als een bestuurder hier onvoldoende aan meewerkt, heeft de OR een aantal opties.

Een ondernemingsraad (OR) kan alleen goed functioneren als de raad over voldoende informatie over de organisatie beschikt. In artikel 31, lid 1 WOR is daarom bepaald dat de OR een actief informatierecht heeft: de bestuurder is verplicht om de OR desgevraagd alle informatie te verstrekken die de OR redelijkerwijs nodig heeft voor de vervulling van zijn taak. Het recht op informatie is de hoeksteen van de OR-praktijk, maar wat als een bestuurder weigert om informatie af te geven? De OR heeft dan een aantal opties.

Bestuurder ervan overtuigen dat hij OR alle relevante informatie verstrekt

Een logische eerste stap voor de OR is om met de bestuurder in overleg te treden en uit te leggen waarom het belangrijk is dat hij de OR relevante informatie verstrekt. Het kan zo zijn dat de bestuurder een begrijpelijke reden heeft om de gegevens achter te houden. Misschien is de informatie simpelweg niet beschikbaar, wil de bestuurder geen privacygevoelige gegevens verstrekken of is hij bang dat bedrijfsgevoelige informatie op straat belandt. De OR kan de bestuurder er dan op wijzen dat de OR zich houdt aan de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en zich juist inzet voor een goede bescherming van persoonsgegevens (artikel 27, lid 1k WOR).

OR en bestuurder kunnen afspraken maken over geheimhouding

Ook is het een optie dat de bestuurder en OR gezamenlijk een geheimhoudingsverklaring (tool) opstellen, waarin zij vastleggen dat de OR bepaalde informatie niet met anderen (zoals de achterban) mag delen. Zo nodig kan de OR wel één of meerdere deskundigen bij het onderwerp betrekken (artikel 16 WOR). De geheimhoudingsplicht geldt in dat geval ook voor de externe adviseur(s) van de OR.

Druk opvoeren via bedrijfscommissie of rechter

Lukt het niet om in onderling overleg tot een oplossing te komen, dan kan de OR ervoor kiezen om naar de bedrijfscommissie te stappen. De bedrijfscommissie zal bemiddelen tussen de bestuurder en de OR. Het inschakelen van de bedrijfscommissie is gratis, maar zorgt niet voor juridisch uitsluitsel. Een laatste mogelijkheid die de OR heeft, is een gang naar de rechter. De kantonrechter geeft wel een bindend oordeel, maar een juridische procedure is kostbaar en kan het conflict verder laten escaleren.

Meer informatie over het informatierecht van de OR vindt u in de toolbox Zo gebruikt u het informatierecht optimaal.