Zo gebruikt u het informatierecht optimaal

De ondernemingsraad heeft op grond van de WOR recht op informatie om zijn medezeggenschapstaken goed te kunnen uitvoeren. Sommige gegevens moet de bestuurder ongevraagd verstrekken. Daarnaast kunnen OR-leden alle informatie opvragen die redelijkerwijs nodig is om de achterban goed te kunnen vertegenwoordigen. Dat staat in artikel 31 van de WOR. Alle rechten, bijzonderheden en afspraken over het informatierecht van de OR passeren in deze toolbox de revue.

 • 1

  Download de interactieve checklist

  Zo gebruikt u het informatierecht optimaal

  Zorg dat uw OR over de juiste informatie van de bestuurder beschikt

  De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) verleent de ondernemingsraad recht op alle informatie die de leden nodig hebben om hun medezeggenschapstaken goed te kunnen uitvoeren. Sommige gegevens moet de bestuurder ongevraagd aan de OR verstrekken. Daarnaast kunnen OR-leden alle informatie opvragen die redelijkerwijs nodig is om de achterban goed te kunnen vertegenwoordigen. In hoofdstuk IVB van de WOR (artikel 31 tot en met 31f) is alles over het verstrekken van gegevens aan de ondernemingsraad geregeld. 

  Hoeveel informatie heeft de OR nodig?

  De ondernemingsraad moet afwegen welke informatie nodig is voor een goede uitvoering van zijn medezeggenschapstaken. Bij te veel informatie wordt de hoeveelheid werk onbeheersbaar, maar bij te weinig informatie kan de ondernemingsraad zijn werk ook niet goed doen. Daarnaast is het belangrijk om informatie goed te kunnen interpreteren. Soms is daarbij de hulp van een deskundige nodig. 

  Deze toolbox loodst u langs alle rechten, bijzonderheden en afspraken over het informatierecht van de OR.

 • 2

  Het informatierecht toegelicht

  Het informatierecht van de OR

  Infographic Informatierecht Publicatiedatum: 14-09-2022

  De OR heeft recht op informatie van de bestuurder. Het gaat daarbij om alle inlichtingen en gegevens die de OR nodig heeft voor zijn taak (artikel 31 WOR). Deze gegevens zijn de basis waarop de OR met de bestuurder meedenkt en invloed uitoefent op het beleid. Het informatierecht van de OR kent twee varianten. Deze varianten ziet u in deze infographic.


  Wat houdt het informatierecht precies in?

  Vraag & Antwoord Informatierecht Publicatiedatum: 04-07-2019

  De OR heeft volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) een informatierecht. Anders kunnen de OR-leden geen goede gesprekspartner zijn voor de bestuurder. Wat houdt dit informatierecht precies in? 


  Maak optimaal gebruik van uw informatierecht

  Verdiepingsartikel Informatierecht Publicatiedatum: 22-09-2021

  Goed OR-werk staat en valt bij de informatie die uw OR tot zijn beschikking heeft. Zonder die informatie kunt u niet meepraten, laat staan dat u invloed kunt uitoefenen op belangrijke besluiten. De Wet op de ondernemingsraden (WOR) verplicht uw bestuurder dan ook om uw OR van informatie te voorzien. Om welke informatie gaat het, hoe leidt u de stroom informatie in goede banen en waar haalt u die vandaan?


  Informatierecht van de OR

  E-learning Informatierecht Publicatiedatum: 22-05-2020

  Iedere ondernemingsraad heeft informatie nodig om zijn medezeggenschapstaken goed te kunnen uitvoeren. Om uw OR of PVT daarin te ondersteunen geeft de Wet op de ondernemingsraden (ook wel de WOR genoemd) aan op welke informatie u recht heeft. Zo heeft u volgens de WOR recht op periodieke informatie, zoals begrotingen. Maar daar blijft het niet bij. Zo stelt de WOR ook dat u recht heeft op alle informatie die u nodig heeft om uw medezeggenschapswerk goed te kunnen doen. Na het volgen van deze cursus bent u volledig op de hoogte over het informatierecht van de OR en weet u hoe u dit recht moet toepassen in de praktijk.


  Bij welke onderwerpen heeft de OR informatierecht?

  Vraag & Antwoord Informatierecht Publicatiedatum: 02-05-2022

  Onze ondernemingsraad (OR) heeft regelmatig informatie nodig van de bestuurder om het OR-werk goed te kunnen doen. Nu vragen we ons af: bij welke onderwerpen heeft de OR een informatierecht? En, bij welke niet?


  Een goede basis door het informatierecht

  Verdiepingsartikel Informatierecht Publicatiedatum: 13-09-2022

  Uw OR heeft recht op informatie van uw bestuurder. Het gaat daarbij om alle inlichtingen en gegevens die uw OR nodig heeft voor zijn taak (artikel 31 WOR). Deze gegevens zijn de basis waarop u met uw bestuurder meedenkt en invloed uitoefent op het beleid. Bepaalde informatie hoort uw bestuurder op eigen initiatief te delen, andere informatie vraagt u zelf op bij de bestuurder. Hoe werkt het en om welke informatie gaat het?


 • 3

  Zorgvuldig omgaan met informatierecht

  Geheimhoudingsplicht OR

  Infographic Ondernemingsraad Publicatiedatum: 01-09-2021

  De OR krijgt vaak de beschikking over vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld voor een adviesaanvraag of instemmingsverzoek, of op grond van het informatierecht. De bestuurder kan de OR een geheimhoudingsplicht opleggen om bedrijfsgevoelige informatie te beschermen (artikel 20 WOR).


  Geheimhouding is een bijzonder aspect van het OR-lidmaatschap

  Verdiepingsartikel Werkwijze OR Publicatiedatum: 14-09-2021

  Uw bestuurder kan uw OR geheimhouding opleggen. Dat heeft als voordeel dat uw OR vroegtijdig is geïnformeerd over belangrijke ontwikkelingen en dat u tijdig invloed kunt uitoefenen. Een nadeel is dat het lekken van een geheim grote gevolgen kan hebben. Hoe kunt u het beste met geheimhouding omgaan en hoe benut u de informatie van uw bestuurder optimaal?


  Artikel 31a WOR: Gegevens over het financieel en het economisch beleid

  Verdiepingsartikel Wet op de ondernemingsraden (WOR) Publicatiedatum: 19-10-2020

  Het is niet voor niets dat artikel 31a WOR gelijk start met de verstrekking van gegevens over het financieel én het economisch beleid van uw organisatie. Dit koppelt de harde cijfers aan een goede toelichting erop. Welke stukken kunt u zoal verwachten als uw OR de gegevens over het financieel én het economisch beleid van uw organisatie opvraagt? En wat moet u ermee?


  Artikel 31 b WOR: Wat wilt u weten over de werknemers die u vertegenwoordigt?

  Verdiepingsartikel Wet op de ondernemingsraden (WOR) Publicatiedatum: 13-08-2019

  Uw OR is gekozen door en uit de werknemers met kiesrechten en heeft volgens de wet (artikel 2, lid 1 WOR) een dubbele opdracht: overleggen met de ondernemer en de werknemers vertegenwoordigen. Om dat goed te kunnen doen, moet de bestuurder u namens de ondernemer tijdig voorzien van allerlei informatie. De informatie over de werknemers en het gevoerde en te voeren sociaal beleid neemt daarin een bijzondere plaats in.


  Artikel 31 c WOR: OR-rechten adviesopdracht deskundige?

  Vraag & Antwoord Informatierecht Publicatiedatum: 31-05-2022

  In de Wet op de ondernemingsraden staat dat de bestuurder de ondernemingsraad (OR) moet mededelen dat hij voornemens is een adviesopdracht aan een deskundige buiten de onderneming te verstrekken. Welke rechten heeft de OR bij deze adviesopdracht en de keuze van de deskundige?


  Artikel 31d en e & 23, lid 2 WOR: Wat heeft uw OR te zeggen over de beloningsverhoudingen?

  Verdiepingsartikel Wet op de ondernemingsraden (WOR) Publicatiedatum: 14-09-2019

  De beloningsverhoudingen in ondernemingen zijn al jarenlang onderwerp van discussie. Niet alleen bij beursgenoteerde ondernemingen, maar ook in non-profitorganisaties waar de bestuurder vaak buiten een cao valt en zijn salaris door de toezichthouder wordt vastgesteld. Dat heeft er onder meer toe geleid dat de OR op grond van de WOR uitgebreide informatierechten over de bestaande beloningen heeft. Sinds 1 januari 2019 moet u hierover met de bestuurder overleggen!


  Welke rechten heeft de OR bij de pensioenovereenkomst?

  Vraag & Antwoord Informatierecht Publicatiedatum: 22-09-2022

  Onze organisatie is bezig met een nieuwe pensioenovereenkomst. Welke rechten hebben wij als OR daarbij?


  Geef externe deskundige duidelijke opdracht

  Nieuws Wet op de ondernemingsraden (WOR) Publicatiedatum: 22-08-2022

  Artikel 16 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft de OR het recht om een deskundige in te schakelen. Om optimaal te kunnen profiteren van de expertise van de deskundige is het belangrijk dat de OR de deskundige een duidelijke opdracht geeft.


 • 4

  Informatieverzoek formuleren

  Informatierecht is hoeksteen van OR-praktijk

  Nieuws Informatierecht Publicatiedatum: 24-09-2021

  De ondernemingsraad (OR) heeft recht op alle informatie die hij redelijkerwijs nodig heeft om zijn taak te kunnen uitvoeren. Krijgt de OR geen informatie van de bestuurder of heeft de OR behoefte aan aanvullende informatie, dan kan hij deze opvragen.


  Hoe stellen we de juiste vragen om goede informatie te krijgen?

  Vraag & Antwoord Informatierecht Publicatiedatum: 01-11-2021

  Onze ondernemingsraad (OR) loopt regelmatig tegen het probleem aan dat we alleen vage antwoorden krijgen op onze vragen aan de bestuurder. Hierdoor hebben we onvoldoende informatie om mee te kunnen werken. Hoe stellen we de juiste vragen om wel goede informatie te krijgen?


  Verzoek om informatie door de ondernemingsraad (OR)

  Tool Informatierecht Publicatiedatum: 02-10-2020

  Gebruik deze kant-en-klare brief om alle informatie op te vragen die uw ondernemingsraad (OR) van de bestuurder wil ontvangen.


 • 5

  Informatie bespreken met de bestuurder

  Alle informatierechten en -momenten in één oogopslag

  Tool Informatierecht Publicatiedatum: 07-06-2022

  Gebruik dit formulier om een overzicht te krijgen alle informatierechten van de OR en de plichten van de bestuurder.


  Wat als de bestuurder de OR niet informeert?

  Nieuws Informatierecht Publicatiedatum: 18-05-2022

  De Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft de ondernemingsraad het recht op informatie van de organisatie. Als een bestuurder hier onvoldoende aan meewerkt, heeft de OR een aantal opties.


 • 6

  Conflicten voorkomen, oplossen en beslechten

  Artikel 26 en 36 WOR: Uw opties als uw OR een conflict heeft met uw bestuurder

  Verdiepingsartikel Wet op de ondernemingsraden (WOR) Publicatiedatum: 11-12-2020

  De Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft uw OR veel rechten en bevoegdheden. U zou daar niet veel aan hebben als u onoplosbare meningsverschillen niet zou kunnen voorleggen aan een externe instantie. Artikel 36 WOR bevat een algemene geschillenregeling waarmee OR en bestuurder elkaar kunnen dwingen de wet na te leven. Ook andere belanghebbenden, zoals vakbonden en werknemers, kunnen van deze regeling gebruik maken.


  Beroepsprocedure OR

  Infographic Ondernemingsraad Publicatiedatum: 25-03-2021

  Zowel uw bestuurder als uw OR kan in geval van een conflict waar u niet samen uitkomt een beroepsprocedure starten. De aard van het conflict bepaalt de route.