Werkgever moet OR informeren over NOW

Een werkgever is verplicht om de ondernemingsraad (OR) te informeren over de subsidieverlening op basis van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Deze verplichting is opgenomen in de uitwerking van de subsidieregeling, die gisteren werd gepubliceerd.

1 april 2020 | Door redactie

Gisteren publiceerde het kabinet de uitwerking van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Deze subsidieregeling – die de regeling werktijdverkorting (WTV) heeft vervangen – biedt organisaties die wegens het coronavirus te maken (zullen) krijgen met minimaal 20% omzetverlies een tegemoetkoming in de loonkosten. De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom. In deze regeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) komt de rol van de OR expliciet aan bod.

NOW verplicht werkgever om OR, PVT of werknemers te informeren 

In artikel 13 NOW (pdf) staan de verplichtingen beschreven die een werkgever heeft als hij gebruik wil maken van de subsidie. Lid d verplicht de werkgever om de OR of de personeelsvertegenwoordiging (PVT) te informeren over de subsidieverlening. Heeft een organisatie geen OR of PVT, dan moet de werkgever de werknemers rechtstreeks informeren. Hoewel het adviesrecht niet van toepassing is op de aanvraag van de NOW, staat de OR niet buitenspel. Naast het recht op informatie, kan de OR de bestuurder ongevraagd adviseren (artikel 23, lid 3 WOR).

Informatie aan OR over NOW moet duidelijk zijn

Ontvangt de OR informatie over de NOW-aanvraag van de werkgever, dan is het zaak om goed te bekijken of de geboden informatie duidelijk is. Kan de werkgever ook voldoen aan de verplichtingen en hoe? Denk aan de voorwaarden om gedurende de subsidieperiode het reguliere loon van de werknemers door te betalen en werknemers niet te ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen. Niet voldoen aan de verplichtingen, kan leiden tot een gedeeltelijke of volledige terugvordering van de verstrekte subsidie.   

OR en bestuurder kunnen onzekerheid bij achterban wegnemen 

De OR kan de bestuurder ondersteunen in de communicatie over de NOW aan de werknemers. Daarbij is het vooral van belang dat het voor werknemers duidelijk is wat de directe gevolgen voor hen zijn. Benadruk dus dat zij hun volledige loon gewoon ontvangen en dat de organisatie aan de loondoorbetalingsplicht kan voldoen, omdat de overheid de subsidie verstrekt. Zo kan de bestuurder bij de werknemers de onzekerheid wegnemen over hun eigen inkomsten, maar ook over de vraag of de organisatie zich de loondoorbetaling wel kan veroorloven.