Wat houdt het informatierecht precies in?

25 januari 2010

De OR heeft volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) een informatierecht. Wat betekent dit precies?

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) gaat uitgebreid in op de informatierechten van de OR. Om goed mee te kunnen praten met de bestuurder van uw organisatie, moet u immers kennis van zaken hebben. Uw raad heeft om die reden recht op de informatie die inzicht geeft in alles wat er in uw organisatie speelt. Daarnaast heeft uw bestuurder de plicht u te allen tijde van die informatie te voorzien. De WOR kent twee soorten informatierecht: passief en actief informatierecht.

1. Passief informatierecht
Een passief informatierecht is het recht om bepaalde inlichtingen ongevraagd te ontvangen.

1. Het beste is dat uw ondernemingsraad zelf zijn informatiebehoefte inventariseert en op basis daarvan afspraken maakt met de bestuurder of de betrokken (staf)leden over de regelmatige aanvoer daarvan. In de praktijk vragen de zogenaamde passieve informatierechten dus toch wel degelijk uw actieve inzet. 
2. Kijk eerst welke periodieke informatie uw OR nodig heeft en controleer vervolgens of daar een wettelijke basis voor te vinden is.
3. Ga met uw lijstje naar de bestuurder en probeer met hem tot passende afspraken te komen.
4. Door vertrouwelijkheid aan te bieden, neemt u een drempel weg voor het ontvangen ervan. Laat u niet op voorhand bepalen en beperken door de WOR-regeltjes.
5. Het is de bestuurder niet verboden meer informatie te geven. Anderzijds, vraag niet om gegevens waarvan u geen idee heeft wat u er mee kunt.

2. Actief informatierecht
Actieve informatie heeft betrekking op alle informatie die u op grond van een specifieke taak redelijkerwijs nodig heeft.

1. U moet om te beginnen duidelijk aangegeven voor welk doel u precies de gevraagde inlichtingen nodig heeft.
2. Er moet een duidelijke verhouding zijn tussen uw belang en de moeite die het de organisatie kost om u het te verschaffen. 
3. De OR kan verlangen dat deze informatie schriftelijk wordt verstrekt.

Het gaat bij actief informatierecht dus om extra informatie bovenop informatie die u via het passief informatierecht heeft ontvangen. Deze extra informatie heeft te maken met een actualiteit, iets wat op dat moment ter tafel ligt en waar u meer van af wilt weten.