In zeven stappen het meest uit uw initiatiefrecht halen

Als u, als ondernemingsraad (OR), de ontwikkelingen in de organisatie in de gaten houdt en weet wat er bij de achterban leeft, zijn er geregeld zaken die u aan uw bestuurder wilt voorleggen. En dat recht heeft u ook. Dankzij uw initiatiefrecht mag uw OR de bestuurder altijd adviseren, ook als hij hier niet om heeft gevraagd. Dat advies is niet vrijblijvend. Uw bestuurder moet het serieus in behandeling nemen. In deze toolbox leggen wij u uit hoe u het initiatiefrecht succesvol in kunt zetten.

 • 1

  Download de interactieve checklist

  In zeven stappen het meeste uit uw initiatiefrecht halen

  Maak werk van uw initiatiefrecht

  Het initiatiefrecht wordt weleens gezien als ondergeschikt aan andere rechten van de ondernemingsraad, zoals het adviesrecht en het instemmingsrecht. Toch is het initiatiefrecht een belangrijke bevoegdheid. Het geeft de ondernemingsraad de ruimte om over alle onderwerpen die de onderneming aangaan een gesprek met de bestuurder te voeren. Zo bekeken is het de ruimste bevoegdheid van de OR. Deze toolbox helpt u het meeste uit uw initiatiefrecht te halen.
 • 2

  Het initiatiefrecht toegelicht

  OR mag bestuurder ook ongevraagd advies geven

  Verdiepingsartikel Adviesrecht Publicatiedatum: 29-07-2020

  Een proactieve OR wacht niet af tot de achterban zich roert of de bestuurder met een verzoek komt. Als u de ontwikkelingen in de organisatie in de gaten houdt en weet wat er bij uw achterban leeft, zijn er geregeld zaken die u aan uw bestuurder wilt voorleggen. En dat recht heeft u ook. Dankzij uw initiatiefrecht mag uw OR de bestuurder altijd adviseren – ook als hij hier niet om heeft gevraagd. Dat advies is niet vrijblijvend. Uw bestuurder moet het serieus in behandeling nemen.


  Initiatiefrecht van de OR

  Tool Initiatiefrecht Publicatiedatum: 06-08-2019

  De procedure die de OR gebruikt bij het initiatiefrecht kunt u makkelijk volgen met deze checklist.


  Initiatiefrecht van de OR

  E-learning Initiatiefrecht Publicatiedatum: 24-06-2020

  Op basis van de WOR mag de ondernemingsraad (OR) op eigen initiatief voorstellen doen, ook buiten de gebruikelijke overlegvergaderingen. Zo kan de OR invloed uitoefenen op het beleid van de werkgever. Het doen van een initiatiefvoorstel is wel gebonden aan regels. Deze online cursus legt u alles uit over het initiatiefrecht van de OR en de wettelijke procedure die daaraan hangt.


  Initiatiefvoorstel OR in stappen

  Infographic Initiatiefrecht Publicatiedatum: 21-01-2022

  De OR mag de bestuurder ongevraagd voorstellen doen over alle zaken die de organisatie aangaan (initiatiefrecht, artikel 23, lid 3 WOR). Hoe komt de OR tot een goed initiatiefvoorstel en is de kans het grootst dat de bestuurder het ongevraagde OR-advies opvolgt? Bekijk de infographic voor de stappen die de OR moet zetten.


 • 3

  Het overleg binnen de OR over het initiatiefvoorstel

  Vergadermomenten voor de ondernemingsraad (OR)

  Verdiepingsartikel Werkwijze OR Publicatiedatum: 19-11-2020

  Het werk van de ondernemingsraad bestaat voor een flink deel uit overleggen. Onderling, met de bestuurder, maar ook andere partijen zijn belangrijke overlegpartners. Welke overleggen moet de ondernemingsraad voeren en welke spelregels gelden daarbij? In dit verdiepingsartikel vindt u alle ins en outs.


  Maak optimaal gebruik van uw informatierecht

  Verdiepingsartikel Informatierecht Publicatiedatum: 22-09-2021

  Goed OR-werk staat en valt bij de informatie die uw OR tot zijn beschikking heeft. Zonder die informatie kunt u niet meepraten, laat staan dat u invloed kunt uitoefenen op belangrijke besluiten. De Wet op de ondernemingsraden (WOR) verplicht uw bestuurder dan ook om uw OR van informatie te voorzien. Om welke informatie gaat het, hoe leidt u de stroom informatie in goede banen en waar haalt u die vandaan?


  Geef externe deskundige duidelijke opdracht

  Nieuws Wet op de ondernemingsraden (WOR) Publicatiedatum: 22-08-2022

  Artikel 16 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft de OR het recht om een deskundige in te schakelen. Om optimaal te kunnen profiteren van de expertise van de deskundige is het belangrijk dat de OR de deskundige een duidelijke opdracht geeft.


  Communiceer als OR een eensgezind standpunt

  Tool Ondernemingsraad Publicatiedatum: 01-04-2021

  Gebruik dit formulier om vragen en standpunten te noteren die de OR aan de bestuurder wil voorleggen.


 • 4

  Het initiatiefvoorstel fomuleren

  OR kan bestuurder concrete voorstellen doen

  Verdiepingsartikel Initiatiefrecht Publicatiedatum: 16-11-2021

  De wetgever beschouwt uw OR en uw bestuurder duidelijk als gelijkwaardige overlegpartners. Zo stelt de Wet op de ondernemingsraden (WOR) dat zowel uw bestuurder als uw OR agendapunten voor het overleg kunnen aandragen.Bovendien kunt u buiten dat overleg om concrete voorstellen doen aan uw bestuurder op basis van uw initiatiefrecht. Uw invloed reikt daarmee dus verder dan alleen tot de zaken die bijvoorbeeld onder uw advies- en instemmingsrecht vallen!


  Verzoek om informatie door de ondernemingsraad (OR)

  Tool Informatierecht Publicatiedatum: 02-10-2020

  Gebruik deze kant-en-klare brief om alle informatie op te vragen die uw ondernemingsraad (OR) van de bestuurder wil ontvangen.


  Voorbeeld initiatiefvoorstel ondernemingsraad (OR)

  Tool Initiatiefrecht Publicatiedatum: 10-01-2022

  Gebruik deze maatwerkbrief om een overtuigend initiatiefvoorstel te schrijven.


 • 5

  Het overleg met de bestuurder

  Initiatiefrecht belangrijk voor bestuurder: waarom?

  Vraag & Antwoord Initiatiefrecht Publicatiedatum: 11-01-2022

  Onze ondernemingsraad heeft het recht om over 'alle aangelegenheden die de onderneming aangaan' voorstellen aan de bestuurder te doen: het initiatiefrecht (artikel 23 WOR). Onze bestuurder ziet er echter het nu niet zo van in. Hoe leggen we uit dat het initiatiefrecht ook voor hem waardevol kan zijn?


  Artikel 23a t/m c WOR: De regels voor de overlegvergadering volgens de letter van de wet

  Verdiepingsartikel Wet op de ondernemingsraden (WOR) Publicatiedatum: 09-06-2019

  Uw belangrijkste bevoegdheid is het overlegrecht met de ondernemer. U kunt alles aan de orde stellen wat de onderneming betreft en waarover u met de bestuurder en de toezichthouder van gedachten wilt wisselen. U hoeft dus niet te wachten op een advies- of instemmingsaanvraag, maar kunt op elk moment zelf een thema aan de orde stellen. Welke wettelijke regels gelden voor het overleg tussen OR en ondernemer?


  Goede verstandhouding OR en bestuurder

  Tool Overlegrecht van de OR: artikel 24 WOR Publicatiedatum: 13-08-2019

  Gebruik deze checklist voor het regelen van een betere verstandhouding tussen OR en bestuurder.


  Hoe moet de bestuurder reageren op een initiatiefvoorstel?

  Vraag & Antwoord Initiatiefrecht Publicatiedatum: 11-01-2022

  Onze ondernemingsraad (OR) heeft op basis van haar initiatiefrecht (artikel 23 lid 2 en 3 WOR) een initiatiefvoorstel gedaan aan de bestuurder. Is de bestuurder verplicht hierop te reageren? En zo ja, hoe moet de bestuurder reageren op een initiatiefvoorstel?


 • 6

  De achterban informeren en raadplegen

  Initiatiefrecht inzetten om achterban te peilen

  Nieuws Initiatiefrecht Publicatiedatum: 21-01-2022

  Voor de ondernemingsraad (OR) is de input van de achterban onmisbaar. Zeker nu bij veel bedrijven werknemers thuiswerken kan het lastig zijn om contact te houden. De OR kan dan het initiatiefrecht inzetten om werknemers een stem te geven.


  Communicatiemiddelen OR

  Infographic Achterban van de OR Publicatiedatum: 22-09-2020

  Voor de ondernemingsraad (OR) is het van groot belang om de achterban goed te informeren over de ontwikkelingen en om contact te houden. Er zijn verschillende middelen om de hele achterban relatief eenvoudig in één keer te bereiken. Zo zijn ontvangers van een e-mail of een nieuwsbrief met één bericht op de hoogte. Een bijkomend voordeel is dat ze het kunnen bewaren en kunnen (na)lezen op een gewenst moment. Een nadeel van deze kanalen is dat de boodschap ook ongezien in een overvolle inbox of spambox kan verdwijnen. Een overzicht van een aantal veelgebruikte communicatiemiddelen met de belangrijkste voor- en nadelen.


  Tips voor goede communicatie door de OR met de achterban

  Tool Achterban van de OR Publicatiedatum: 31-03-2021

  Gebruik deze checklist voor een optimale communicatie door de OR met de achterban.


 • 7

  Conflicten voorkomen, oplossen en beslechten

  Wat als de bestuurder niet reageert op een initiatiefvoorstel van de OR?

  Vraag & Antwoord Initiatiefrecht Publicatiedatum: 21-01-2022

  Onze ondernemingsraad (OR) heeft een initiatiefvoorstel ingediend bij de bestuurder. De bestuurder geeft aan hier geen tijd voor te hebben en gaat niet op het voorstel in. Daar is de ondernemingsraad het niet mee eens. Wat als de bestuurder niet reageert op een initiatiefvoorstel van de OR?


 • 8

  Meer informatie

  OR basis

  Training 1 bijeenkomst (2 dagdelen)

  Hoe brengt u nieuwe OR-collega's op de hoogte van alle OR-activiteiten? Hoeveel tijd besteedt u aan het opleiden van nieuwkomers? Of wilt u met de gehele OR een nieuwe start maken? Speciaal hiervoor is de training OR basis ontwikkeld. Tijdens deze training wordt u wegwijs gemaakt in de Wet op de ondernemingsraden (WOR), zodat u precies weet wat uw rechten en plichten zijn. Ook krijgt u zicht op uw rol binnen de medezeggenschap en de dagelijkse OR-werkzaamheden.


  OR verdieping

  Training 1 bijeenkomst (2 dagdelen)

  Ervaren OR-leden vervullen een sleutelrol binnen de OR. Er wordt verwacht dat zij het voortouw nemen bij complexe situaties. Neem als OR een actieve bijrijdersrol in en bepaal direct of indirect de koers van uw organisatie. Tijdens de training OR verdieping leert u hoe u dit doet. Om een sterk blok te vormen binnen uw ondernemingsraad adviseren wij u om met meerdere ervaren OR-collega´s aan deze training deel te nemen.