Ook voor box 3-heffing 2019 massaalbezwaarprocedure

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft aangegeven dat ook de bezwaren tegen de box 3-heffing over 2019 aangewezen worden als massaal bezwaar. Belastingplichtigen die in aanmerking willen komen voor deze massaalbezwaarprocedure moeten dan wel individueel en op tijd een bezwaarschrift indienen.

30 april 2020 | Door redactie

Voor het jaar 2019 verwacht de fiscus ook weer dat er flink wat belastingplichtigen bezwaar zullen indienen tegen de vermogensrendementsheffing over dit jaar. Er is immers nog geen (definitief) oordeel geveld over de massaalbezwaarprocedures over de jaren tot en met 2018.    

In strijd met artikel 1 EVRM of discriminatieverbod

Als massaal bezwaar in de zin van artikel 25c van de Algemene wet rijksbelastingen (AWR) wijst Vijlbrief bezwaarschriften tegen de definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2019 aan:

  • waarop ten tijde van de dagtekening van dit besluit nog geen uitspraak is gedaan of die op tijd worden ingediend tot en met de dag voorafgaande aan de dag waarop de in artikel 25e AWR bedoelde collectieve uitspraak wordt gedaan; en
  • die de volgende rechtsvraag bevatten: Is de box 3-heffing in 2019, uitgaande van de forfaitaire elementen van het stelsel, in onderlinge samenhang en met inachtneming van het heffingsvrije vermogen en het belastingtarief van 30%, in strijd met: 
  1. artikel 1 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM), zonder dat de schending van de ‘fair balance’ op het niveau van de individuele belastingplichtige wordt beoordeeld; of
  2. het discriminatieverbod van artikel 14 EVRM?  

Binnen zes weken bezwaar indienen

Belastingplichtigen die het niet eens zijn met de berekening van de box 3-heffing (tool) over 2019 en willen deelnemen aan de massaalbezwaarprocedure voor 2019 moeten altijd individueel en op tijd bezwaar indienen (binnen zes weken na dagtekening aanslag) tegen de definitieve aanslag inkomstenbelasting over 2019. Hier vindt u een voorbeeldbrief van het bezwaar (tool).

Bijlagen bij dit bericht