Spaarders opletten! Dien op tijd bezwaar box 3 in

17 juni 2024 | Door redactie

De Belastingdienst legt aan belastingplichtigen die alleen spaarrekeningen in box 3 hebben aangegeven in de aangifte inkomstenbelasting (IB) 2023 geautomatiseerd aanslagen op. Als in die aanslag een hoger forfaitair rendement dan het werkelijk rendement is opgenomen en de belastingplichtige het hier niet mee eens is zal er binnen zes weken na de dagtekening bezwaar moeten worden ingediend tegen deze aanslag met een beroep op de arresten van de Hoge Raad van 6 juni jl.

De Hoge Raad heeft op 6 juni jl. aangegeven dat de Herstelwet box 3 discriminerend is. De wetgeving voor deze heffing schendt namelijk (nog steeds) het verdragsrechtelijke discriminatieverbod en het eigendomsgrondrecht als het forfaitaire rendement hoger is dan het werkelijke rendement. Voor het vaststellen van het werkelijk rendement moet het gehele vermogen (inclusief banktegoeden) van de belastingplichtige in box 3 worden meegenomen, zonder aftrek van het heffingsvrije vermogen, zonder rekening te houden met inflatie.

Dien binnen zes weken na dagtekening bezwaar in

De Belastingdienst legt belastingplichtigen met alleen maar banktegoeden in box 3 nu geautomatiseerd definitieve IB-aanslagen 2023 op. Hierbij is uitgegaan van een forfaitair rendementspercentage van 0,92% over de hoogte van de spaartegoeden. Maar dat percentage kan gezien de 6 juni-arresten weleens te hoog zijn. Belastingplichtigen die al een aanslag IB 2023 hebben ontvangen en die een lager werkelijk rendement hebben genoten dan het forfaitair rendement waarvan in de aanslag is uitgegaan, kunnen bezwaar indienen tegen de aanslag. Doe dit dan wel binnen zes weken na de dagtekening van de aanslag!

Geen individueel bezwaar indienen

Er loopt momenteel wel een overleg met het ministerie van Financiën om te voorkomen dat er door belastingplichtigen met alleen spaartegoeden individueel bezwaar moet worden ingediend en er een flinke hoeveelheid bezwaarschriften bij de fiscus binnenkomt. Wij houden u op de hoogte!