Hoe wordt een tweede woning in het buitenland belast?

8 september 2021

Hoe wordt een tweede woning in het buitenland belast?

Als inwoner van Nederland moet u in Nederland uw wereldinkomen aangeven. Dit geldt dus ook voor een woning in het buitenland. De waarde van een tweede huis in het buitenland en de daarmee samenhangende financieringsschuld moet u dus in uw aangifte IB vermelden.

Voor woningen geldt in box 3 de WOZ-waarde als uitgangspunt. De peildatum voor de waardering is daarbij 1 januari van het jaar voor het jaar van aangifte. Omdat er voor woningen in het buitenland geen WOZ-waarde is, moet u uitgaan van de waarde in het economisch verkeer in onbewoonde staat op 1 januari van het jaar voor het jaar van aangifte.

Vrijstelling voor belastingheffing

In de meeste internationale belastingverdragen is opgenomen dat de belastingheffing over de tweede woning plaatsvindt in het land waar de woning is gelegen. Als u echter in Nederland woont moet u zoals vermeld over uw wereldinkomen IB betalen, waar dit ook is verdiend of is gelegen.

In principe zou u over de waarde van de buitenlandse vakantiewoning dus IB in box 3 moeten betalen. Maar Nederland geeft een vrijstelling voor belastingheffing. Uw tweede woning is dan belast volgens de daarvoor geldende regels in het betreffende land. Hierdoor zouden dus de huurinkomsten van een tweede woning belast kunnen zijn, als dat land die inkomsten belast.

Voorkoming dubbele belasting

Door de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting wordt er hier dus niet geheven over de waarde van uw vakantiewoning in het buitenland. Dit is echter sinds de aanpassing van het systeem van de heffing in box 3 vanaf 1 januari 2017 niet meer helemaal het geval. De woning wordt in Nederland namelijk via de zogenoemde vrijstellingsmethode ‘vrijgesteld’ in uw aangifte.

Sinds het nieuwe box 3-systeem werkt dit sinds 2017 anders (minder gunstig) uit. De vrijstelling wordt namelijk berekend volgens de evenredigheidsmethode. Door het oplopende tarief werkt dit minder goed uit en betaalt u in bepaalde gevallen toch wat belasting in box 3 over uw tweede woning.

Dit antwoord is geschreven door mr. Sascha Jacobs, Jacobs & partner belastingadviseurs te Heerlen.