Door Tweede Kamer aangenomen moties Belastingplan 2020

Tegelijkertijd met de goedkeuring van het Belastingplan 2020 door de Tweede Kamer hebben deze Kamerleden ook een aantal moties aangenomen die bij de behandeling van het plan waren ingediend. Zo zal de Algemene Rekenkamer worden gevraagd om onderzoek te doen naar de vraag welk rendement in box 3 van de inkomstenbelasting in de jaren 2013 tot en met 2016 zonder het nemen van al te veel risico’s haalbaar was.

18 november 2019 | Door redactie

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het Belastingplan 2020, daarbij zijn nog wel wat wijzigingen doorgevoerd. Ook heeft de Kamer in een aantal moties de volgende verzoeken aan het kabinet gedaan:

 • De invordering bij toeslagzaken meteen te stoppen als er een vermoeden bestaat dat er onterecht of te hard gehandeld is. Ook moeten de zware dwangmaatregelen zoals huisuitzetting achterwege blijven en in gevallen waarin dit redelijk is een betalingsregeling of uitstel van betaling regelen tot 31 december. En er moet een overzicht van alle feiten komen, wie wat heeft besloten en wanneer en op basis van welke informatie.
 • Er moet een onderzoek komen naar de modernisering van de reiskostenvergoeding (tool).
 • De Kamer moet geïnformeerd worden over de kosten, de CO2-reductie en de positieve of negatieve neveneffecten per fiscale maatregel van het Klimaatakkoord.
 • Bij de bouwstenen voor een nieuw belastingstelsel moeten ook verschillende mogelijkheden voor hogere belastingen op vermogens boven de € 1 miljoen onderzocht worden.
 • De effectiviteit van de CO2-reducerende stimuleringsmaatregelen voor elektrische auto’s uit de Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord moet voortdurend blijven gemonitord.
 • De administratieve last door de documentatieverplichting onder ATAD2 voor MKB-ers moet het kabinet blijven checken.
 • Om in de gaten te houden of het verlaagde BTW-tarief voor elektronische uitgaven voldoende ruimte biedt voor toegang tot innovatieve vormen van nieuwsvoorziening en onafhankelijke journalistieke platforms.
 • Er bij de Europese Commissie op aandringen te onderzoeken of een omzeiling van de meldingsplicht plaatsvindt of kan plaatsvinden.
 • Jaarlijks te bekijken of ons land op koers ligt met de bronbelasting om niet meer voor te komen in de top 5 van doorstroomlanden.
 • Om de budgettaire opbrengsten van de bronbelasting op rente en royalty’s en ook de financiële stromen die worden verlegd in de gaten te houden. Ook moet het kabinet uiterlijk 2023 de effecten van de introductie van de conditionele bronbelasting hebben gemeten.
 • Het kabinet moet bij de Europese Commissie aandringen op een onderzoek naar of er een omzeiling van de meldingsplicht plaatsvindt of kan plaatsvinden.
 • Ervoor te zorgen dat de glastuinbouw een beroep kan doen op de SDE+ voor de verduurzaming van kassen, voor de aanschaf van zonnepanelen en voor geothermie. Daarnaast moeten de consequenties van het stijgende ODE-tarief voor de glastuinbouw worden gecheckt.
 • Onafhankelijk te laten toetsen of de omzetting van NEDC1 naar NEDC2 en de omzetting van NEDC2 naar WLTP (meetmethoden voor de BPM) budgettair neutraal zijn gegaan.
 • Tenslotte zal aan de Algemene Rekenkamer worden gevraagd of zij onderzoek willen doen naar de vraag welk rendement in box 3 in de jaren 2013 tot en met 2016 zonder het nemen van al te veel risico’s haalbaar was.

 

Bijlagen bij dit bericht

Box 3-heffing berekenen
Tools | Rekentools