Mes in het toeslagenstelsel

Staatssecretaris van Huffelen van Financiën vindt dat het toeslagenstelsel veel eenvoudiger moet worden. Zij heeft hiermee gereageerd op een onderzoek dat onlangs is gedaan door twee ambtenarenwerkgroepen naar alternatieven voor het bestaande toeslagenstelsel en een advies dat hierover aan haar is uitgebracht.

4 mei 2020 | Door redactie

Het stelsel zoals het nu werkt leidt ertoe dat mensen met een laag inkomen hoge voorschotten krijgen. Als dan bij de controle achteraf van het inkomen blijkt dat mensen teveel aan toeslag hebben ontvangen moeten ze dit natuurlijk terugbetalen. Dat terugbetalen kunnen ze dan echter vaak niet meer vanwege hun lage inkomen met invorderingsmaatregelen tot gevolg. Het kabinet wil dat de mensen meteen weten wat ze aan inkomenssteun ontvangen.

Stelsel moet eenvoudiger

De twee ambtenarenwerkgroepen hebben gekeken naar hoe het toeslagenstelsel eenvoudiger kan. Die eenvoud moet ervoor zorgen dat chaossituaties zoals die rondom de kinderopvangtoeslag niet meer voor gaan komen. Voor alle vier de toeslagen hebben zij alternatieven bedacht.
Voor de kinderopvangtoeslag wil het kabinet dat er een landelijke kinderopvangvoorziening komt die door de overheid wordt gefinancierd met eventueel een eigen bijdrage van de ouders per opvanguur.

Verhoging van het minimumloon

Er zijn voor de zorgtoeslag twee alternatieven aangedragen door de werkgroepen. De eerste is dat de zorgtoeslag inkomensonafhankelijk wordt en er een vaste tegemoetkoming komt voor alle mensen. Het tweede alternatief is het afschaffen van de zorgtoeslag en dan het wettelijk minimumloon verhogen met 16%. Deze verhoging moet dan het gemis aan zorgtoeslag compenseren.

Kindgebonden budget verdwijnt

Het kindgebonden budget moet volgens de werkgroepen samengevoegd worden met de kinderbijslag en vervalt dan dus. Het bedrag aan te ontvangen kinderbijslag gaat hierbij omhoog. En tenslotte de huurtoeslag. Ook hiervoor zijn twee alternatieven gepresenteerd. Het eerste alternatief houdt in dat de huurtoeslag voor bewoners van corporatiewoningen wordt afgeschaft. Woningcorporaties moeten de huren voor de laagste inkomens betaalbaar houden. Zij krijgen het bedrag van de uitsparing van de huurtoeslag als subsidie uitgekeerd ter compensatie voor het betaalbaar houden. Als tweede is voorgesteld om een normhuur te gaan hanteren voor de huurtoeslag. Het gaat hier dan om een minimumhuur die ieder inkomen moet kunnen betalen.

 

 

Bijlagen bij dit bericht