Verlagen belasting op arbeid hoog op agenda van regering

26 februari 2018 | Door redactie

Het verlagen van de belasting op arbeid, het belastingstelsel vergroenen en beter uitvoerbaar maken, een concurrerend vestigingsklimaat behouden en belastingontwijking en belastingontduiking aanpakken. Deze beleidspunten hebben de komende tijd prioriteit voor de regering.

De Fiscale Beleidsagenda van de staatssecretaris van Financiën is onlangs door de ministerraad goedgekeurd. In deze beleidsagenda staan vijf prioriteiten opgenomen. Een van die prioriteiten is de verlaging van de belasting op arbeid. Er komen een aantal veranderingen in de inkomstenbelasting, namelijk de invoering van een tweeschijvenstelsel in box 1, een verhoging van de algemene heffingskorting en een - per saldo - verhoging van de arbeidskorting. Deze veranderingen zullen moeten worden bekostigd door het lage BTW-tarief te verhogen en een verdere vergroening van het belastingstelsel. 

Aantrekkelijk blijven als vestigingsland

Verder moet Nederland aantrekkelijk blijven als vestigingsland. Hiertoe wordt de dividendbelasting afgeschaft en de vennootschapsbelastingtarieven stapsgewijs verlaagd naar 16 en 21%.Deze tariefsverlaging wordt gefinancierd door een verbreding van de basis waarover ondernemingen belasting betalen. Er komt ook een meer gelijke fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen voor alle ondernemingen. Een verdere vergroening van het belastingstelsel heeft ook prioriteit. Daarnaast is het cruciaal dat er een goede uitvoering van de belastingwetten plaatsvindt.

Nederland als doorsluisland

Als laatste punt staat de aanpak van internationale belastingontwijking en belastingontduiking op de agenda. Beide zijn volgens de staatssecretaris schadelijk voor de belastingmoraal. Daarnaast kan het imago van Nederland als doorsluisland schadelijk zijn voor de internationale positie en daarmee ook voor de aantrekkelijkheid van Nederland als investeringsland. Ook is het noodzakelijk om belastingontwijking aan te pakken om het draagvlak voor belangrijke (internationale) elementen van ons belastingstelsel, zoals de deelnemingsvrijstelling, het uitgebreide verdragennetwerk en het geven van zekerheid vooraf te kunnen behouden. De staatssecretaris pakt dit aan door middel van twee pijlers. De eerste pijler houdt in dat de uitholling van de belastinggrondslag van Nederland en die van andere landen moet worden tegengegaan. De tweede pijler bevat maatregelen die moeten leiden tot meer transparantie.
De agenda ligt nu bij de Tweede Kamer.