VERDIEPINGSARTIKEL

Een oudedagsreserve voor de IB-ondernemer

Als ondernemer voor de IB kunt u fiscaal gunstig sparen voor uw oude dag door een oudedagsreserve te vormen. Deze reserve vormt u door jaarlijks een deel van uw winst te reserveren voor uw oudedagsvoorziening. Bij de opbouw van de oudedagsreserve heeft u echter niet alle vrijheid. Waar moet u allemaal rekening mee houden?


8 september 2021 3 minuten Door redactie

Dit verdiepingsartikel wordt u aangeboden door Rendement Online


Bij het vormen van een oudedagsreserve zet u niet daadwerkelijk geld apart op een rekening. U reserveert alleen een deel van de winst van uw onderneming voor uw oude dag. Op het moment van het vormen van deze reserve betaalt u daardoor geen belasting. Deze heffing wordt uitgesteld tot het moment dat u ophoudt om ondernemer voor de IB te zijn.

Dit is het geval als u met pensioen gaat, maar ook als u de onderneming omzet in een bv of als u niet meer aan de voorwaarden voor het vormen van een oudedagsreserve voldoet. Vaak geldt er dan een lager belastingtarief in de IB en profiteert u dus van een tariefsvoordeel.

Voorwaarden oudedagsreserve

Om een oudedagsreserve te mogen vormen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U moet ondernemer voor de IB zijn. Dit houdt in dat er voor uw rekening een onderneming wordt gedreven en dat u rechtstreeks bent verbonden voor verbintenissen betreffende die onderneming.
 • Als ondernemer moet u voldoen aan het urencriterium van 1.225 uren.
 • Aan het begin van het kalenderjaar mag u nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt.

Toevoeging aan uw oudedagsreserve

De toevoeging aan uw oudedagsreserve over een kalenderjaar is 9,44% van de winst, met in 2021 een maximum van € 9.395. De toevoeging moet u verminderen met de (eventuele) pensioenpremie die u al van de winst heeft afgetrokken.

Heeft u meerdere ondernemingen? Dan kunt u de opgebouwde oudedagsreserve verdelen over de balansen van al uw ondernemingen.

Een dotatie aan de oudedagsreserve kan een gunstige invloed hebben op: uw inkomensafhankelijke arbeidskorting, de inkomensafhankelijke algemene heffingskorting, de premie Zvw en op uw toeslagen. Uw winst wordt immers lager door de toevoeging.

Opheffing of vermindering oudedagsreserve

Bij het vormen van een oudedagsreserve kunt u te maken krijgen met een opheffing of vermindering ervan. Deze situatie doet zich voor als:

 • U een lijfrente koopt voor een oudedagsvoorziening en u verzoekt om de oudedagsreserve met dat bedrag te laten afnemen. Het gevolg is dat u de vermindering van de oudedagsreserve moet toevoegen aan de winst, maar over de vrijval for mag u de mkb-winstvrijstelling toepassen, terwijl u de lijfrentepremie geheel mag aftrekken, daarin zit dus een leuk voordeel.
 • Het bedrag van de oudedagsreserve hoger is dan het vermogen van uw onderneming en daarbij doet zich één van de volgende situaties voor:
  • gehele/gedeeltelijke staking van uw onderneming;
  • het bereiken van de AOW-leeftijd op 1 januari van het kalenderjaar;
  • het niet voldoen aan het urencriterium in dit kalenderjaar en het vorige kalenderjaar.
In eerste instantie is het slechts een fiscale aftrekpost

Fiscale claim blijft bestaan

De oudedagsreserve geeft u dus de mogelijkheid te sparen voor uw oude dag. Maar let wel op: in eerste instantie is het slechts een fiscale aftrekpost die op het moment van toevoeging aan de oudedagsreserve puur liquiditeitsvoordeel oplevert. Maar de fiscale claim blijft wel bestaan.

Zorg dus dat u bij toevoeging aan de oudedagsreserve genoeg liquide middelen opzijzet om deze claim te voldoen of om een lijfrente of bankspaarproduct aan te kopen. Vervalt de reserve door (gedeeltelijke) staking van uw onderneming dan heeft u onder voorwaarden recht op extra lijfrentepremieaftrek!

Doorschuiven zonder heffing

Bij uw overlijden valt de oudedagsreserve vrij en moet de reserve worden toegevoegd aan de belastbare winst van de onderneming. Besluit uw partner om de onderneming (mede) voort te zetten, dan is het mogelijk om de oudedagsreserve zonder belastingheffing door te schuiven naar de partner. Hierbij mag de oudedagsreserve niet hoger zijn dan het ondernemingsvermogen.Meer informatie over de aangifte inkomstenbelasting vindt u in de toolbox Stap voor stap door de aangifte inkomstenbelasting.