Wat moet ik aangeven als resultaat uit overige werkzaamheden?

18 augustus 2021

Wanneer moet ik werkzaamheden als resultaat uit overige werkzaamheden (row) in mijn aangifte IB aangeven?

In de wet is opgenomen dat u onder row ‘het verrichten van enige vorm van arbeid in het economisch verkeer, die is gericht op het behalen van geldelijk voordeel en niet is aan te merken als winst uit onderneming of als loon uit dienstbetrekking’ moet verstaan.

Met andere woorden, het gaat om inkomsten die u niet kunt aanmerken als winst uit onderneming of als loon maar die wel zijn verworven door er arbeid voor te verrichten in het economisch verkeer. Het geldelijk voordeel moet door u zijn beoogd (subjectief) en naar maatschappelijke opvattingen redelijkerwijs (objectief) worden verwacht.

Opbrengst van arbeid

Een voorwaarde ter bepaling van de row is dat de bate een opbrengst is van arbeid. Het geldelijk voordeel moet ook zijn beoogd. Over deze voorwaarde bestaat veel discussie en komt vooral aan de orde bij het onderscheid tussen een liefhebberij/ hobby enerzijds en activiteiten om echt een inkomen mee te verdienen anderzijds.

Bij een hobby zal er redelijkerwijs geen geldelijk voordeel zijn te behalen en hoeven deze activiteiten niet worden opgenomen onder row. Dit geldt ook als werkzaamheden enkel negatieve resultaten opleveren. Als een bate de vergoeding vormt voor een door u gebruikelijke, in het economisch verkeer gedane werkzaamheid, is deze bate belast.

Haalt u voordeel uit vermogensbestanddelen zonder dat deze handelingen daarbij het normale vermogensbeheer te buiten gaan, bijvoorbeeld alleen de verhuur van een pand, is dit niet belast als row. Als echter de activiteiten normaal vermogensbeheer wel te buiten gaan zoals bij het splitsen van onroerende zaken en het in belangrijke mate verrichten van onderhoudswerkzaamheden, dan valt het resultaat wel onder row.

Maakt u een vermogensbestanddeel rendabel door het, al dan niet tegen een vergoeding, ter beschikking te stellen aan een onderneming van een met u verbonden persoon dan valt de opbrengst ook onder row.