Wat zijn de fiscale problemen bij een hoge rekening-courantschuld?

8 december 2020

Tegen welke fiscale problemen kan ik aanlopen bij een hoge rekening-courantschuld aan mijn bv?

Als dga kunt u uw levensonderhoud financieren uit het salaris bij de bv. Dit salaris wordt bij u belast tegen maximaal 49,5% IB. Daarnaast kunt u de bv dividend laten uitkeren. Voor dit dividend geldt een vaste heffing van in totaal 26,9%, bestaande uit 15% dividendbelasting die wordt ingehouden en afgedragen door de bv en een aanvullende heffing van 11,9% bij uw aangifte IB (tarieven 2021). In de praktijk worden de onttrekkingen aan de eigen bv voor de privéuitgaven echter vaak in rekening-courant (rc) geboekt.

Onttrekkingen

Over deze onttrekkingen ben u niet direct belasting verschuldigd, zoals dat bij salaris of dividend het geval is. Door deze onttrekkingen ontstaat wel een schuld aan uw bv. Over deze schuld moet de bv u rente in rekening brengen. In de praktijk wordt deze rente dan weer bijgeschreven bij de schuld, waardoor deze verder oploopt. Als de schuld bij uw bv (te) hoog oploopt, kan de Belastingdienst het standpunt innemen dat deze schuld in feite als dividend moet worden aangemerkt. Daarbij kan de fiscus de stelling innemen dat u blijkbaar niet de bedoeling heeft de schuld ooit af te lossen en/of dat u daartoe niet in staat bent.

Bij een te hoge rc-schuld kan de fiscus van u eisen dat u deze ineens of gefaseerd aflost door het uitkeren van dividend. Het komt in de praktijk echter dikwijls voor dat er bij de bv geen of onvoldoende dividendruimte is. Dit is bijvoorbeeld vaak het geval als er een pensioenvoorziening in de bv zit. In dat geval kan de belastingdienst zelfs stellen dat sprake is van een (fictieve) afkoop van uw pensioenvoorziening en dit heeft zeer vervelende fiscale gevolgen. Gevolg is namelijk dat u in box 1 moet afrekenen over de waarde van de pensioenaanspraken plus 20% revisierente. Vaak betekent dit een gecombineerd tarief van 69,5%! Het advies is dus heel voorzichtig om te gaan met oplopende rc-posities. De belastingdienst kijkt ook steeds kritischer naar dergelijke schuldposities.