Invoering depotstelsel definitief van de baan

4 maart 2015 | Door redactie

De plannen om aansprakelijkheid voor de loonheffingen en BTW te beperken via een depot bij de Belastingdienst in plaats van via een geblokkeerde rekening van de uitlener of onderaannemer, zijn definitief van tafel. Het stelsel van g-rekeningen bij een bank blijft in de huidige vorm bestaan.

In het bericht ‘Toch nog geen Depotservice vanaf 1 juli 2014’ las u dat de gefaseerde invoering van het depotstelsel voor onbepaalde tijd was uitgesteld. Kortgeleden heeft het ministerie van Financiën aangegeven dat het nieuwe stelsel er helemaal niet meer gaat komen. Dit heeft te maken met het voornemen om de werklast van de Belastingdienst zo veel mogelijk terug te brengen tot de kerntaken. Het beheren van een depot om de inleners- en ketenaansprakelijkheid van inhoudingsplichtigen te beperken, hoort niet bij die kerntaken.

WKA-depots worden opgeheven

In het Handboek Loonheffingen 2015 is de tekst over de Depotservice al helemaal geschrapt. Daar wordt alleen de g-rekening genoemd. Uitzendbureaus moeten dus ook in de toekomst zelf een g-rekening bij een bank openen om hun inleners in staat te stellen zich te vrijwaren van aansprakelijkheid voor de loonheffingen en BTW.
Momenteel is het ook mogelijk om een deel van het factuurbedrag van een uitlener of onderaannemer direct op een rekening bij de Belastingdienst te storten. Deze zogenoemde WKA-depots worden opgeheven.

G-rekening nog niet verplicht bij ontbreken certificering

Dat de g-rekening in onveranderde vorm blijft bestaan, betekent dat het wetsvoorstel dat de g-rekening verplicht zou stellen voor niet-gecertificeerde uitzendbureaus voorlopig niet van kracht wordt. Ook wordt de mogelijkheid om het systeem van g-rekeningen uit te breiden naar zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) niet verder onderzocht.