Per 2017 administratieplicht bij innovatiebox

20 september 2016 | Door redactie

In Europees verband is afgesproken dat organisaties die gebruik willen maken van de innovatiebox, altijd moeten beschikken over documentatie waaruit blijkt dat ze de wettelijke bepalingen op de juiste wijze toepassen. Dit blijkt uit stukken gepresenteerd op Prinsjesdag 2016.

Organisaties die actief zijn in landen met een gunstig belastingklimaat, waaronder Nederland, moeten met ingang van 2017 aan documentatievereisten voldoen. In Nederland is dit in de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) vastgelegd. Daarbij is in aanvulling op de wet op Prinsjesdag 2016 een bijzondere administratieverplichting geïntroduceerd. Deze verplichting regelt dat organisaties die de innovatiebox toepassen (tool) documentatie in hun administratie moeten opnemen waaruit blijkt:

  • dat de organisatie een of meer kwalificerende immateriële activa bezit;
  • wat de omvang is van de voordelen die de organisatie verkrijgt uit deze immateriële activa;
  • wat de meest passende methode is voor het bepalen van de voordelen uit deze immateriële activa;
  • wat de omvang is van de uitgaven voor de voortbrenging van de kwalificerende immateriële activa, uitgesplitst naar uitgaven voor het uitbesteden van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) binnen de groep  en overige uitgaven. 

Administratieplicht geldt voor bepaalde boekjaren

De administratieverplichting geldt alleen voor gegevens van boekjaren die op of na 1 januari 2017 zijn aangevangen. Er gaan enkele overgangsbepalingen gelden voor organisaties met boekjaren van vóór 1 januari 2017. 

Download de Miljoenennota 2017 en het Belastingplan 2017 direct op Rendement.nl, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.