Vanaf 6 juni 2023 SDE++ open en 8 miljard beschikbaar

24 februari 2023 | Door redactie

Duurzame energie is een steeds belangrijker speerpunt van de overheid en van organisaties. Voor duurzame energie zijn verschillende subsidiepotjes beschikbaar. Zo is de subsidie Stimulering Duurzame energie (SDE+) in het leven geroepen om de productie van duurzame energie te stimuleren en deze subsidie is verbreed naar de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Vanaf 6 juni 2023 staat de SDE++ open.

De SDE++ regeling is de belangrijkste subsidieregeling van de overheid om duurzame energie te stimuleren. De regeling SDE++ stimuleert organisaties en (non-profit)instellingen bij het verminderen van de CO2-uitstoot door subsidie te geven voor projecten die hernieuwbare (duurzame) energie produceren of CO2-verminderende technieken toepassen.  De subsidie staat open voor aanvragen op het gebied van innovatie vanaf 6 juni 2023. Het totale openstellingsbudget is 8 miljard euro voor 2023. Als dit volledige budget wordt aangevraagd en ingezet zou dit een CO2 besparing van ongeveer 4 megaton moeten opleveren. De SDE++-regeling werkt met verschillende openstellingsrondes. 

Nieuw in de SDE++-regeling zijn de zogenoemde hekjes

Dit jaar worden voor het eerst ‘hekjes’ geïntroduceerd in SDE++-regeling waar eerder in de Miljoenennota al melding van werd gemaakt. Met een hekje rond een deel van het budget wordt een minimaal bedrag voor een specifieke categorie gereserveerd. Daarnaast zorgen domeinspecifieke hekjes voor een goede balans tussen algemene en specifieke sturing, zijn de domeinen goed van elkaar gescheiden en sluiten ze aan bij de zogenoemde klimaattafels. Dat zijn overlegorganen met vertegenwoordigers van overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties, die afspraken maken over sectorspecifieke maatregelen om de CO2-uitstoot te verminderen. De hekjes bestaan uit drie categorieën: lagetemperatuurwarmte (zoals zon- en aquathermie), hogetemperatuurwarmte (zoals ultradiepe geothermie en elektrische boilers) en moleculen (zoals groen gas en hernieuwbare brandstoffen). Voor alle drie de categorieën is € 750 miljoen gereserveerd. Binnen de hekjes blijft het concurrerende principe gelden waarbij kosteneffectieve projecten eerder aan bod komen.

Bijlagen bij dit bericht

Investeren en innoveren
E-learning | VideoCollege 16 minuten
Octrooi aanvragen voor innovatie
Tools | Stappenplannen