Resultaten onderzoek Inspectie SZW ook naar OR

Heeft Inspectie SZW onderzoek gedaan in een organisatie, dan moet zij de werkgever zo snel mogelijk inlichten over de resultaten. Ook de ondernemingsraad heeft recht op een exemplaar van het onderzoeksrapport.

21 december 2018 | Door redactie

In artikel 24, lid 5 van de Arbowet staat dat Inspectie SZW een rapport moet opmaken naar aanleiding van een onderzoek naar een arbeidsongeval dat zij heeft uitgevoerd bij een organisatie. In dit artikel staat ook wie een exemplaar van dat rapport moet ontvangen.

OR of PVT kan actie ondernemen

Niet alleen de werkgever moet de resultaten te zien krijgen, ook de ondernemingsraad (OR) of de personeelsvertegenwoordiging (PVT) moet worden ingelicht. De OR of PVT kan dan actie ondernemen als dat nodig is. Bijvoorbeeld werknemers inlichten over een onveilige situatie op de werkplek of advies inwinnen bij een deskundige.

Bij overtreding volgt ongevalsboeterapport

Zijn er bij het onderzoek geen overtredingen geconstateerd, dan ontvangt de werkgever een ongevalsrapport met de geconstateerde feiten. Zijn er wel overtredingen geconstateerd, dan maakt de inspectie een ongevalsboeterapport op. Ook als het slachtoffer ernstig letsel heeft opgelopen, maakt de inspecteur een ongevalsboeterapport op.

Is er sprake van een misdrijf?

Bij een ongeluk met de dood tot gevolg gaat de inspecteur nog een stapje verder, want in dat geval haalt hij een officier van justitie erbij. Samen onderzoeken zij of er in dit geval sprake kan zijn van een misdrijf. Zo ja, dan maakt de inspecteur naast zijn eindrapport ook een proces-verbaal op.