Stillegging werk bij acuut gevaarlijke situatie

Sommige overtredingen van de Arbowet veroorzaken zeer gevaarlijke situaties. Die moeten onmiddellijk worden opgeheven om ongelukken te voorkomen. In die gevallen kan Inspectie SZW stillegging van het werk als sanctie opleggen.

23 augustus 2019 | Door redactie

Onveilige situaties op het werk waarbij sprake is van acuut gevaar, moeten meteen worden beëindigd. Voor zulke situaties is er de sanctie stillegging van werk. Dat kan op twee manieren:

  1. Stillegging van het werk bij acuut gevaarlijke situaties. Zodra de werkgever deze onveilige situatie verhelpt, wordt de stillegging opgeheven. Dit is in feite dus geen sanctie, maar een maatregel om erger te voorkomen.
  2. Stillegging van het werk als sanctie: de werkgever moet voor een bepaalde periode het werk stilleggen. De Inspectie kan deze sanctie voor maximaal drie maanden opleggen.

Voorbeelden van stillegging werk

Een inspecteur van Inspectie SZW kan het werk stilleggen in zeer ernstige situaties en bij zware overtredingen. De werkgever kan het werk pas weer hervatten als hij de nodige maatregelen heeft genomen. Hiervoor moet hij eerst toestemming krijgen van de inspecteur; die komt kijken of de situatie inderdaad weer zo veilig is dat werknemers aan het werk kunnen. Voorbeelden van situaties waarin Inspectie SZW kan overgaan tot stillegging, zijn:

  • De werkgever maakt zich schuldig aan kinderarbeid.
  • Werknemers werken met wettelijk verboden stoffen.
  • Er is acuut gevaar voor de werknemers door knel-, val- of elektrocutiegevaar.

Hoge kosten door stillegging werk

Stillegging kan ook betekenen dat de productie in een fabriek wordt stopgezet of dat goederen niet verder vervoerd mogen worden. Al met al loopt deze sanctie behoorlijk in de papieren. Naast het feit dat het werk niet wordt uitgevoerd, moet de werkgever natuurlijk wel gewoon de lonen en andere kosten doorbetalen. Meestal zijn er bij stillegging nog andere overtredingen in het geding en legt de inspecteur meerdere sancties op. Denk aan gebrek aan voorlichting, overtreding van de Arbeidstijdenwet en de Wet minimumloon.