Instemming OR: een conflict vreedzaam oplossen

15 juni 2022 | Door redactie

Uit de Wet op de ondernemingsraden (WOR) vloeit voort dat de bestuurder en de ondernemingsraad (OR) er samen uit moeten komen. Dat neemt niet weg dat er wel eens conflicten ontstaan, bijvoorbeeld naar aanleiding van een instemmingsaanvraag. Hoe komen de partijen dan tot een vreedzame oplossing?

Een goede relatie tussen ondernemingsraad en bestuurder maakt samenwerken gemakkelijker. Soms moet de OR een plan van de bestuurder echter een halt toeroepen, bijvoorbeeld door niet in te stemmen met een een voorgenomen besluit, omdat de belangen van de achterban in het geding komen. Ontstaat er vervolgens een conflict over het instemmingsrecht, dan kan de OR mediation voorstellen. Onder toeziend oog van een derde, neutrale partij zoeken de partijen naar een werkbare oplossing. Voorwaarden zijn dat beide partijen er samen uit willen komen en dat ze het eens zijn over wie er gaat bemiddelen.

De bedrijfscommissie bemiddelt bij een conflict

Als mediation niet tot een oplossing leidt of niet de juiste manier is om het conflict aan te pakken, kan de bedrijfscommissie van de Sociaal-Economische Raad (SER) uitkomst bieden. De bedrijfscommissie geeft een niet-bindend advies. Dat betekent dat de bestuurder en de OR zich niet aan dat advies hoeven te houden. Toch biedt het inschakelen van de bedrijfscommissie veel voordelen:

  • Er bestaan drie bedrijfscommissies: Overheid, Markt I voor de commerciële sector en Markt II voor de sociaal-culturele sectoren en zorg en welzijn. Deze commissies zijn inhoudelijk bekend met de sector en beoordelen de zaak met kennis van zaken.
  • De bedrijfscommissie heeft juridische kennis in huis van de WOR en aanverwante wet- en regelgeving.
  • Het doel van de procedure bij de bedrijfscommissie is om tot een duurzame oplossing komen, zodat de medezeggenschap weer voortgang kan vinden.
  • Als het de commissie niet lukt om tot een goede oplossing te komen via bemiddeling, geeft zij een juridisch oordeel.
  • De procedure is informeel, de-escalerend, efficiënt en laagdrempelig.
  • Er zijn geen kosten verbonden aan het inschakelen van de bedrijfscommissie. 

De kantonrechter geeft een bindend oordeel

Hebben de bestuurder en OR behoefte aan een bindend oordeel over het conflict, dan kunnen zij de stap naar de bedrijfscommissie overslaan en direct een beroep doen op de kantonrechter. Zo'n beroepsprocedure (infographic) kost echter vaak wel veel tijd en geld en het zet de onderlinge relatie op scherp. Vooral dat laatste kan een goede onderlinge relatie en samenwerking tussen OR en bestuurder belemmeren. Dit kan het toekomstige OR-werk bemoeilijken, want ook na een beroepsprocedure moet de OR met de bestuurder door.  

Meer lezen over het instemmingsrecht van de OR? Zie ook:

Meer informatie over arbeidsconflicten vindt u in de toolbox Zo zorgt u voor een organisatie zonder arbeidsconflicten.