Instemmingsrecht OR: de spelregels

30 september 2022 | Door redactie

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft de ondernemingsraad (OR) instemmingsrecht. Dat instemmingsrecht geldt voor het vaststellen, wijzigingen of intrekken van verschillende soorten regelingen voor een groep of alle werknemers. Hoe werkt het instemmingsrecht precies?

Artikel 27 WOR bevat een opsomming met alle onderwerpen waarbij de OR instemmingsrecht heeft (infographic). De bestuurder kan voorgenomen besluiten met betrekking tot deze onderwerpen in principe niet uitvoeren zonder dat de OR hiermee vooraf instemt. In het ideale geval geeft een bestuurder tijdens een overlegvergadering met de OR aan dat er een instemmingsverzoek aankomt. De bestuurder en de OR kunnen eventueel een checklist (tool) bij de hand houden om te bepalen of een onderwerp voor instemming langs de OR moet. Hoe eerder de bestuurder de OR betrekt bij zijn voorgenomen besluit, hoe eerder de OR kan meedenken en hoe groter de kans is dat de OR kan instemmen. Let op! Een cao kan het instemmingsrecht van een ondernemingsraad inperken. Een cao-bepaling gaat namelijk vóór het instemmingsrecht van de OR. Bij een regeling die voortvloeit uit de cao, heeft de OR dus slechts instemmingsrecht voor zover het onderwerp niet al in de cao is geregeld. 

Instemmingsverzoek aan ondernemingsraad

De bestuurder moet een instemmingsverzoek schriftelijk indienen bij de OR (tool). Daarbij moet de bestuurder aangeven wat de regeling inhoudt, waarom hij die wil invoeren, wijzigen of afschaffen en wat daarvan concreet de gevolgen zijn voor de werknemers. Verder is het van belang dat de bestuurder de OR in de gelegenheid stelt de aanvraag te beoordelen, om te overleggen en om eventueel ook advies in te winnen van adviseurs (artikel 16 WOR). De WOR schrijft geen concrete termijnen voor. Dat is ook erg afhankelijk van hoe complex of ingrijpend de regeling is.  

Reactie van de ondernemingsraad op instemmingsverzoek

Nadat de OR het instemmingsverzoek heeft getoetst (tool), de bestuurder eventuele vragen van de OR heeft beantwoord en de OR desgewenst heeft overlegd met de achterban, vindt tenminste eenmaal een verplichte overlegvergadering met de bestuurder plaats. Vaker vergaderen kan ook, zeker als het om een belangrijk onderwerp gaat. Dat is meestal het geval, omdat het instemmingsrecht geldt voor belangrijke (personele) beslissingen. Daarna is het aan de OR om de bestuurder schriftelijk en onderbouwd te informeren over het besluit van de OR (tool)

Meer lezen over het instemmingsrecht van de OR? Zie ook: