Instemmingsrecht OR: interne klachtenregeling

9 september 2022 | Door redactie

Heeft uw organisatie een klachtregeling of komt die eraan? Let dan goed op, want de OR heeft instemmingsrecht op het opstellen, wijzigen of intrekken van die klachtenregeling. Daarbij zijn een aantal aandachtspunten van belang.

Artikel 27, lid 1j van de Wet op de ondernemingsraden geeft de OR instemmingsrecht op de klachtregeling van de organisatie. Zonder instemming van de OR is de klachtenregeling ongeldig en de klachtencommissie niet bevoegd om de klacht in behandeling te nemen. Dat kan grote gevolgen hebben voor zowel werknemers als werkgevers. 

Aandachtspunten voor de OR bij de beoordeling van de klachtenregeling 

Praktisch gezien is het voor de OR vooral belangrijk om bij het beoordelen van een instemmingsverzoek voor wijziging van de klachtenregeling verschillende aandachtspunten mee te nemen in de beoordeling:

  • Is de definitie van wat een klacht is zo ruim mogelijk genomen?
  • Is de termijn van afhandeling zo kort mogelijk?
  • Wordt hoor en wederhoor toegepast?
  • Wordt de privacy van zowel klager als aangeklaagde zo goed mogelijk beschermd?
  • Is er binnen de klachtenregeling speciale aandacht voor klachten die betrekking hebben op seksuele intimidatie?

Procedure van de klachtenbehandeling

Een klachtenregeling (tool) moet een beroepsmogelijkheid hebben. Bij voorkeur handelt een klachtencommissie de klacht af. In het sociaal jaarverslag moet de bestuurder een uitgebreid verslag van het werk van de klachtencommissie opnemen – uiteraard geanonimiseerd en zonder in detail te treden over de klachten. Een ondernemingsraad behandelt nooit individuele klachten, maar zulke klachten kunnen wel aanleiding zijn voor de OR om verdere navraag te doen onder de achterban of bij de bestuurder om uit te sluiten dat er sprake is van een groter of structureel probleem.  

Meer lezen over het instemmingsrecht van de OR? Zie ook:

Meer informatie over grensoverschrijdend gedrag in uw organisatie vindt u in de toolbox Snel aan de slag met de aanpak van grensoverschrijdend gedrag.