Instemmingsrecht OR: werkoverleg

18 maart 2022 | Door redactie

Periodiek werkoverleg tussen werknemers en hun (directe) leidinggevenden is van belang voor de afstemming van werkzaamheden, de onderlinge samenwerking en om werknemers de kans te geven invloed uit te oefenen op de gang van zaken. Het is aan de ondernemingsraad (OR) om dit werkoverleg te bevorderen. Daarnaast heeft de OR instemmingsrecht op het beleid rond werkoverleg.

Een kenmerk van het werkoverleg is dat het gaat over alle aangelegenheden die het werk en de werksituatie betreffen, dat de werknemers invloed hebben op de agenda, dat ze geïnformeerd en geraadpleegd worden en dat ze discussie kunnen voeren over de agendapunten. Werknemers hebben op die manier dus invloed op de te nemen besluiten; deze besluiten zijn bindend. Het werkoverleg is daarom ook een veelgebruikt instrument om de betrokkenheid van de werknemers en de kwaliteit van besluitvorming te verbeteren. Een werkoverleg is dus iets anders dan een toolboxmeeting of een dagstart. 

OR heeft instemmingsrecht en moet werkoverleg bevorderen

De bestuurder kan een (nieuwe) regeling op het gebied van werkoverleg pas invoeren als de ondernemingsraad ermee heeft ingestemd (artikel 27, lid 1i WOR). Goed beleid voor werkoverleg bevat in elk geval concrete doelstellingen, een beschrijving van de werkwijze en afspraken over de frequentie van het overleg (artikel). Werknemers moeten zelf onderwerpen kunnen aandragen en het werkoverleg moet zoveel mogelijk binnen werktijd plaatsvinden. Naast het instemingsrecht op de regeling voor werkoverleg, heeft de OR de taak om het werkoverleg in de organisatie te bevorderen (artikel 28, lid 2 WOR). Ziet de OR mogelijkheden voor verbetering wat betreft de regeling voor het werkoverleg, dan kan de OR de bestuurder een voorstel doen op basis van het initiatiefrecht (artikel 23, lid 3 WOR). 

OR moet bij regeling werkoverleg letten op bepalingen in cao 

Een cao bevat mogelijk al dwingende afspraken over het werkoverleg. Bij het beoordelen van het huidige beleid voor werkoverleg of de instemmingsaanvraag (tool) doet de OR er goed aan de cao eerst te raadplegen. Daarnaast is het aan de OR om te beoordelen of de werkoverlegregeling werknemers voldoende kans biedt om hun stem te laten horen. Ook is het handig als de regeling punten bevat die de basis vormen voor verschillende soorten werkoverleg. Elk team heeft tenslotte andere behoeften en ook het doel van de vergadering kan bepalend zijn voor de oopzet en invulling va het overleg. 

Meer lezen over het instemmingsrecht van de OR? Zie ook:

basisprincipes instemmingsrecht
werktijd en vakantie
arbobeleid
pensioen, winst en sparen
personeelsbeleid
personeelsopleiding
beoordeling en beloning
privacy werknemers (artikel)
klachtenregeling
bedrijfsmaatschappelijk werk 
een conflict vreedzaam oplossen
wijziging arbeidsvoorwaarden