Instemmingsrecht OR: werktijd en vakantie

2 september 2016 | Door redactie

De OR heeft instemmingsrecht op arbeids- en rusttijden-, vakantie- en verlofregelingen. Wijzigingen hebben vaak een bedrijfseconomische reden en het is aan de OR om na te gaan of deze regelingen de persoonlijke belangen van werknemers niet (ernstig) aantasten.

Artikel 27 lid 1b van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) zegt letterlijk dat de OR instemmingsrecht heeft op een arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling. Onder deze werktijdenregeling vallen bijvoorbeeld dienstroosters, ploegendiensten en overwerk. Het is bij het controleren van de werktijdenregeling voor een OR belangrijk om te kijken naar de cao, de Arbeidstijdenwet (tools) en het arbeidstijdenbesluit. Belangrijke aspecten zijn:

  • Wat zijn de effecten van de regeling op de gezondheid van de werknemers?
  • Hoe kunnen de werknemers hun werk combineren met zorgtaken en vrijetijdsbestedingen?
  • Is de goede voortgang van de werkzaamheden altijd gegarandeerd, ook als er eens iemand uitvalt?
  • Staan de eventuele opofferingen van de werknemers in verhouding tot de beloning die ze ervoor krijgen?

Instemmingsrecht op vakantieregeling

De ondernemingsraad heeft daarnaast instemmingsrecht op veranderingen binnen de vakantieregeling. Het is van belang om te controleren of iedereen de kans krijgt om voldoende vrije dagen op te nemen. Ook kan de ondernemingsraad nagaan of werknemers – ongeacht of ze bijvoorbeeld kinderen hebben – gelijke kansen hebben wat betreft het opnemen van vakantie.

Instemmingsrecht op verlofregeling

Tot slot heeft de OR instemmingsrecht op het wijzigen van verlofregelingen, bijvoorbeeld voor geboorte of een calamiteit. De werkgever mag op aantal punten in negatieve zin afwijken van de Wet Arbeid en zorg (WAZO) als hij schriftelijke afspraken maakt met OR. De ondernemingsraad heeft daarover overeenstemmingsrecht, tenzij de cao dit onderwerp heeft opgenomen. Bij bijvoorbeeld zwangerschaps- of bevallingsverlof geldt dwingend recht, deze bepalingen mogen niet worden aangepast in het nadeel van de werknemer. 

Meer lezen over het instemmingsrecht van de OR? Zie ook: 

basisprincipes instemmingsrecht
arbobeleid
pensioen, winst en sparen
personeelsbeleid
personeelsopleiding
beoordeling en beloning
privacy werknemers (artikel)
werkoverleg
klachtenregeling
bedrijfsmaatschappelijk werk 
een conflict vreedzaam oplossen