OR moet inhoud arbocontract kritisch bekijken

11 november 2020 | Door redactie

Uit een evaluatie van de wijzigingen die in 2017 in de Arbowet zijn opgenomen, blijkt dat er voor ondernemingsraden werk aan de winkel is. De OR is vaker betrokken bij het arbobeleid in de organisatie, maar in de basiscontracten met de bedrijfsarts of arbodienst ontbreekt vaak het verplichte onderdeel over het overleg tussen de bedrijfsarts en de OR.

Staatssecretaris Van ’t Wout van SZW heeft de resultaten van de evaluatieperiode van de wijzigingen in de Arbowet in 2017 bekendgemaakt. Tweederde van de bedrijfsartsen signaleert dat de ondernemingsraad (OR) meer betrokken is geraakt bij het bedrijfsbeleid dat ervoor moet zorgen dat werknemers veilig en gezond hun werk kunnen doen. De helft van de arboartsen is benoemd met instemming van de OR. Zij ervaren vaak een groot draagvlak binnen de organisatie voor hun taken.  

Verplicht overleg bedrijfsarts en OR ontbreekt vaak in arbocontract

Uit de evaluatie blijkt ook dat er meer basiscontracten met de arbodienst afgesloten zijn, maar dat deze soms nog onvolledig zijn. Vooral in het mkb zijn niet altijd alle verplichte onderdelen opgenomen in de contracten. De onderdelen die het vaakst achterwege blijven, zijn advisering over preventie en overleg tussen de bedrijfsarts en de OR.

OR kan overleg laten opnemen in contract via instemming

De OR heeft instemmingsrecht op de keuze voor de bedrijfsarts of arbodienst en op het arbocontract (artikel 27, lid 1d WOR). Bij de instemmingsaanvraag is het dus van belang dat de OR goed controleert of alle verplichte onderdelen zijn opgenomen in het contract. Het overleg tussen de bedrijfsarts en de OR mag daarbij zeker niet ontbreken. Dit is voor de OR een belangrijke informatiebron over wat er speelt op de werkvloer en hoe het gaat met de achterban. Zo kan de bedrijfsarts trends signaleren en aangeven welke klachten opvallend vaak voorkomen en of die specifiek veel voorkomen bij bepaalde afdelingen of functies. De OR kan voordat hij instemt het opnemen van dit overleg in het contract eisen.

Geen (meer)kosten als overleg in arbocontract opgenomen is

Is zo’n jaarlijks overleg opgenomen in het contract, dan zal de bedrijfsarts daarvoor doorgaans geen meerkosten in rekening brengen. Is het geen onderdeel van het contract, dan zal hij dat waarschijnlijk wél apart in rekening brengen. Hoewel die kosten voor het overleg met de arboarts voor rekening van de werkgever zijn, is dit wel weer een extra drempel voor de OR om het overleg daadwerkelijk te voeren. De OR moet de bestuurder dan namelijk vooraf over deze kosten informeren (artikel 22, lid 2 WOR). Ook kan de bedrijfsarts een overleg met de OR moeilijk weigeren als het onderdeel is van het contract. Is dat niet het geval, dan bestaat de kans dat de OR het nakijken heeft, bijvoorbeeld omdat de bedrijfsdarts geen kans ziet om tijd vrij te maken voor het overleg.